திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അടിമൈപ് പേറു
aṭimaip pēṟu
തിരുവരുട്പേറു
tiruvaruṭpēṟu
Sixth Thirumurai

084. ഉത്തിരഞാനചിതംപര മാലൈ
uttirañāṉasitampara mālai

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അരുളോങ്കു കിന്‍റ തരുട്പെരുഞ് ചോതി യടൈന്തതെന്‍റന്‍
  മരുളോങ്കു റാമല്‍ തവിര്‍ത്തതു നല്‍ല വരമളിത്തേ
  പൊരുളോങ്കി നാന്‍അരുട് പൂമിയില്‍ വാഴപ് പുരിന്തതെന്‍റും
  തെരുളോങ്ക ഓങ്കുവ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 2. ഇണൈഎന്‍റു താന്‍തനക് കേറ്റതു പോറ്റും എനക്കുനല്‍ല
  തുണൈഎന്‍റു വന്തതു ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്തില്‍ തോയ്ന്തതെന്‍നൈ
  അണൈഎന്‍ റണൈത്തുക്കൊണ്‍ ടൈന്തൊഴില്‍ ഈന്ത തരുളുലകില്‍
  തിണൈഐന്തു മാകിയ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 3. ഉലകമെ ലാന്തൊഴ ഉറ്റ തെനക്കുണ്‍മൈ ഒണ്‍മൈതന്തേ
  ഇലകഎ ലാംപടൈത് താരുയിര്‍ കാത്തരുള്‍ എന്‍റതെന്‍റും
  കലകമി ലാച്ചുത്ത ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കം കലന്തതുപാര്‍ത്
  തിലകമെ നാനിന്‍റ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 4. പവമേ തവിര്‍പ്പതു ചാകാ വരമും പയപ്പതുനല്‍
  തവമേ പുരിന്തവര്‍ക് കിന്‍പന്‍ തരുവതു താന്‍തനക്കേ
  ഉവമേ യമാന തൊളിഓങ്കു കിന്‍റ തൊളിരുഞ്ചുത്ത
  ചിവമേ നിറൈകിന്‍റ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 5. ഒത്താ രൈയുംഇഴിന്‍ താരൈയും നേര്‍കണ്‍ ടുവക്കഒരു
  മിത്താരൈ വാഴ്വിപ്പ തേറ്റാര്‍ക് കമുതം വിളംപിഇടു
  വിത്താരൈക് കാപ്പതു ചിത്താടു കിന്‍റതു മേതിനിമേല്‍
  ചെത്താരൈ മീട്കിന്‍റ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 6. എത്താലും മിക്ക തെനക്കരുള്‍ ഈന്തതെല്‍ ലാമുംവല്‍ല
  ചിത്താടല്‍ ചെയ്കിന്‍റ തെല്‍ലാ ഉലകും ചെഴിക്ക വൈത്ത
  തിത്താ രണിക്കണി ആയതു വാന്‍തൊഴറ് കേറ്റതെങ്കും
  ചെത്താല്‍ എഴുപ്പുവ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 7. കുരുനെറിക് കേഎന്‍നൈക് കൂട്ടിക് കൊടുത്തതു കൂറരിതാം
  പെരുനെറിക് കേചെന്‍റ പേര്‍ക്കുക് കിടൈപ്പതു പേയ്ഉലകക്
  കരുനെറിക് കേറ്റവര്‍ കാണറ് കരിയതു കാട്ടുകിന്‍റ
  തിരുനെറിക് കേറ്കിന്‍റ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 8. കൊല്‍ലാ നെറിയതു കോടാ നിലൈയതു കോപമിലാര്‍
  ചൊല്‍ലാല്‍ ഉവന്തതു ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കന്‍ തുണിന്തതുല
  കെല്‍ലാം അളിപ്പ തിറന്താല്‍ എഴുപ്പുവ തേതംഒന്‍റും
  ചെല്‍ലാ വളത്തിന തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 9. കാണാത കാട്ചികള്‍ കാട്ടുവിക് കിന്‍റതു കാലമെല്‍ലാം
  വീണാള്‍ കഴിപ്പവര്‍ക് കെയ്തരി താനതു വെഞ്ചിനത്താല്‍
  കോണാത നെഞ്ചില്‍ കുലാവിനിറ് കിന്‍റതു കൂടിനിന്‍റു
  ചേണാടര്‍ വാഴ്ത്തുവ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 10. ചൊല്‍വന്ത വേത മുടിമുടി മീതില്‍ തുലങ്കുവതു
  കല്‍വന്ത നെഞ്ചിനര്‍ കാണറ് കരിയതു കാമമിലാര്‍
  നല്‍വന്‍ തനൈചെയ നണ്‍ണിയ പേറതു നന്‍റെനക്കേ
  ചെല്‍വന്തന്‍ താട്കൊണ്‍ട തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.
 • 11. ഏകാന്ത മാകി വെളിയായ് ഇരുന്തതിങ് കെന്‍നൈമുന്‍നേ
  മോകാന്ത കാരത്തിന്‍ മീട്ടതെന്‍ നെഞ്ച മുയങ്കിരുംപിന്‍
  മാകാന്ത മാനതു വല്‍വിനൈ തീര്‍ത്തെനൈ വാഴ്വിത്തെന്‍റന്‍
  തേകാന്ത നീക്കിയ തുത്തര ഞാന ചിതംപരമേ.

உத்திரஞானசிதம்பர மாலை // உத்திரஞானசிதம்பர மாலை

No audios found!