திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഉത്തിരഞാനചിതംപര മാലൈ
uttirañāṉasitampara mālai
നെഞ്ചോടു നേര്‍തല്‍ (തില്‍ലൈയും പാര്‍വതിപുരമും)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
Sixth Thirumurai

085. തിരുവരുട്പേറു
tiruvaruṭpēṟu

  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍വിളങ്കു ചുത്തത് തിരുമേനി താന്‍തരിത്തുപ്
  പാര്‍വിളങ്ക നാന്‍പടുത്ത പായലിലേ - താര്‍വിളങ്ക
  വന്തായ് എനൈത്തൂക്കി മറ്റൊരുചാര്‍ വൈത്തനൈയേ
  എന്തായ്നിന്‍ ഉള്‍ളമറി യേന്‍.
 • 2. പയത്തോ ടൊരുപാല്‍ പടുത്തിരുന്തേന്‍ എന്‍പാല്‍
  നയത്തോ ടണൈന്തേ നകൈത്തു - വയത്താലേ
  തൂക്കി എടുത്തെനൈമേല്‍ ചൂഴലിലേ വൈത്തനൈനാന്‍
  പാക്കിയവാന്‍ ആനേന്‍ പതിന്തു.
 • 3. എന്‍നേനിന്‍ തണ്‍ണരുളൈ എന്‍നെന്‍പേന്‍ ഇവ്വുലകില്‍
  മുന്‍നേ തവന്താന്‍ മുയന്‍റേനോ - കൊന്‍നേ
  പടുത്തയര്‍ന്തേന്‍ നാന്‍പടുത്ത പായ്അരുകുറ് റെന്‍നൈ
  എടുത്തൊരുമേല്‍ ഏറ്റിവൈത്താ യേ.
 • 4. ചിന്താ കുലത്തൊടുനാന്‍ തെയ്വമേ എന്‍റുനിനൈന്‍
  തന്തോ പടുത്തുള്‍ അയര്‍വുറ്റേന്‍ - എന്തായ്
  എടുത്താള്‍ എനനിനൈയാ തേകിടന്തേന്‍ എന്‍നൈ
  എടുത്തായ് തയവൈവിയ വേന്‍.
 • 5. ഉന്‍നുകിന്‍റ തോറുമെന തുള്‍ളം ഉരുകുകിന്‍റ
  തെന്‍നുരൈപ്പേന്‍ എന്‍നുരൈപ്പേന്‍ എന്തായേ - തുന്‍നിനിന്‍റു
  തൂക്കം തവിര്‍ത്തെന്‍നൈത് തൂക്കിഎടുത് തന്‍പൊടുമേല്‍
  ആക്കമുറ വൈത്തായ് അതു.
 • 6. നാന്‍പടുത്ത പായ്അരുകില്‍ നണ്‍ണി എനൈത്തൂക്കി
  ഊന്‍പടുത്ത തേകം ഒളിവിളങ്കത് - താന്‍പതിത്ത
  മേലിടത്തേ വൈത്തനൈനാന്‍ വെംമൈഎലാം തീര്‍ന്തേന്‍നിന്‍
  കാലിടത്തേ വാഴ്കിന്‍റേന്‍ കാണ്‍.
 • 7. പുണ്‍ണിയന്താന്‍ യാതു പുരിന്തേനോ നാനറിയേന്‍
  പണ്‍ണിയതുന്‍ പോടേ പടുത്തിരുന്തേന്‍ - നണ്‍ണിഎനൈത്
  തൂക്കി എടുത്തെനതു തുന്‍പമെലാന്‍ തീര്‍ത്തരുളി
  ആക്കിയിടെന്‍ റേയരുള്‍തന്‍ തായ്.
 • 8. അഞ്ചിഅഞ്ചി ഊണും അരുന്താമല്‍ ആങ്കൊരുചാര്‍
  പഞ്ചിന്‍ ഉഴന്തേ പടുത്തയര്‍ന്തേന്‍ - വിഞ്ചിഅങ്കു
  വന്തായ് എനൈത്തൂക്കി മറ്റൊരുചാര്‍ വൈത്തമുതു
  തന്തായ്എന്‍ നാന്‍ചെയ് തവം.
 • 9. നാനേ തവംപുരിന്തേന്‍ നാനേ കളിപ്പടൈന്തേന്‍
  തേനേ എനുംഅമുതം തേക്കഉണ്‍ടേന്‍ - ഊനേ
  ഒളിവിളങ്കപ് പെറ്റേന്‍ ഉടൈയാന്‍ എനൈത്താന്‍
  അളിവിളങ്കത് തൂക്കിഅണൈത് താന്‍.
 • 10. വാഴി എനൈത്തൂക്കി വൈത്ത കരതലങ്കള്‍
  വാഴി എലാംവല്‍ല മണിമന്‍റം - വാഴിനടം
  വാഴി അരുട്ചോതി വാഴിനട രായന്‍
  വാഴി ചിവഞാന വഴി.

திருவருட்பேறு // திருவருட்பேறு

No audios found!