திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उलप्पिल् इऩ्पम्
ulappil iṉpam
आऱ्ऱ माट्टामै
āṟṟa māṭṭāmai
Sixth Thirumurai

061. सॆय्पणि विऩवल्
seypaṇi viṉaval

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुळे पऴुत्त सिवतरुविल् अळिन्द पऴन्दन् तटियेऩैत्
  तॆरुळे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  मरुळे मुतलाम् तटैऎल्लाम् तीर्न्देऩ् निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  पॊरुळे इऩिनिऩ् तऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् पुकलुकवे.
 • 2. ऒरुवा तटियेऩ् ऎण्णियवा ऱॆल्लाम् अरुळि उळङ्कळित्ते
  तिरुवार् सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  पॆरुवाऴ् वटैन्देऩ् पॆरुङ्कळिप्पाल् पॆरुमाऩ् निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  उरुवार् उलकिल् उऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् उरैत्तरुळे.
 • 3. अवमे पुरिन्देऩ् तऩैमीट्टुऩ् अरुळा रमुतम् मिकप्पुकट्टिस्
  सिवमे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  पवमे तॊलैत्तेऩ् पॆरुङ्कळिप्पाल् पतिये निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  नवमे अटियेऩ् निऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् नविलुकवे.
 • 4. पल्वा तऩैयुम् तविर्त्तॆऩक्के परमा ऩन्द अमुतळित्तुस्
  सॆल्वा सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  वल्वा तऩैसॆय् मऩस्सॆरुक्कै माऱ्ऱि निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  नल्वाऴ् वळित्ताय् निऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् नविलुकवे.
 • 5. ओवा इऩ्प मयमाकि ओङ्कुम् अमुतम् उतविऎऩैत्
  तेवा सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  पूवार् मणम्पोल् सुकन्दरुमॆय्प् पॊरुळे निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  नावाल् अटियेऩ् निऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् नविलुकवे.
 • 6. इळिवे तविर्त्तुस् सिऱियेऩ्तऩ् ऎण्णम् मुऴुतुम् अळित्तरुळित्
  तॆळिवे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  ऒळिवेय् वटिवु पॆऱ्ऱोङ्कि उटैयाय् उऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  तळिवेय् निऩतु पुकऴ्पाटि आटुम् वण्णम् साऱ्ऱुकवे.
 • 7. मऱप्पे तविर्त्तिङ् कॆऩैऎऩ्ऱुम् माळा निलैयिल् तऩियमर्त्तिस्
  सिऱप्पे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  पिऱप्पे तविर्न्देऩ् पॆरुङ्कळिप्पाल् पॆरुमाऩ् निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  तिऱप्पेर् उलकिल् उऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् सॆप्पुकवे.
 • 8. ऊऩे पुकुन्दॆऩ् उळङ्कऩिवित् तुयिरिल् कलन्दे ऒऩ्ऱाकित्
  तेऩे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  नाऩे अऴिया वाऴ्वुटैयेऩ् नाऩे निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  ताऩेर् उलकिल् उऩैप्पाटि आटुम् वण्णम् साऱ्ऱुकवे.
 • 9. आरा अमुतम् अळित्तरुळि अऩ्पाल् इऩ्प निलैक्केऱ्ऱिस्
  सीरार् सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  एरार् इऩ्प अऩुपवङ्कळ् ऎल्लाम् पॊरुन्दि इरुक्किऩ्ऱेऩ्
  तीरा उलकिल् अटिस्सिऱियेऩ् सॆय्युम् पणियैत् तॆरित्तरुळे.
 • 10. मॆय्वैप् पऴिया निलैक्केऱ्ऱि विळङ्कुम् अमुतम् मिकअळित्ते
  तॆय्वप् पतिये सिवमेनिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  ऐवैप् पऱिन्देऩ् तुरिसॆल्लाम् अऱुत्तेऩ् निऩ्पाल् वळर्किऩ्ऱेऩ्
  पॊय्वैप् पटैयेऩ् इव्वुलकिल् पुरियुम् पणियैप् पुकऩ्ऱरुळे.
 • 11. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  नारा यणऩु नाऩ्मुकऩु नयन्दु वियक्क निऱ्किऩ्ऱेऩ्
  एरार् उलकिल् इऩिअटियेऩ् सॆय्युम् पणियै इयम्पुकवे.
 • 12. पिऱन्देऱ् कॆऩ्ऱुम् इऱवातु पिऱवा तोङ्कुम् पॆरुमैतन्दु
  सिऱन्दे सिऱ्ऱम् पलवानिऩ् सॆल्वप् पिळ्ळै आक्किऩैये
  तिऱन्देर् मुऩिवर् तेवरॆलान् तेर्न्दु नयप्प निऱ्किऩ्ऱेऩ्
  अऱन्देर् उलकिल् इऩिअटियेऩ् सॆय्युम् पणियै अरुळकवे.2

  • 278. 4067, 4068. इव्वॊऩ्ऱरैप् पाट्टुम् पॆरुमाऩ् कैयॆऴुत्तिल् इरुप्पताकक्कूऱि आ. पा. इवऱ्ऱैत् तऩिप्पासुरप् पकुतियिल् सेर्त्तुळ्ळार्. पॊरुळमैतिकरुति इवै ईण्टु इप्पतिकत्तुटऩ् सेर्क्कप्पॆऱ्ऱऩ.

செய்பணி வினவல் // செய்பணி வினவல்

No audios found!