திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaruḷ viḻaital
ಉಱುತಿ ಉಣರ್ತ್ತಲ್
uṟuti uṇarttal
Fifth Thirumurai

032. ಪುಣ್ಣಿಯನೀಱ್ಱು ಮಾನ್ಮಿಯಂ
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam

  ವಣ್ಣಕ್ ಕಲಿ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿವಸಙ್ಕಳ್ ತೊಱುಂಕೊಣ್ಟಿಟು ತೀಮೈಪ್ಪಿಣಿ ತೀರುಂ
  ಪವಸಙ್ಕಟಂ ಅಱುಂಇವ್ವಿಕ ಪರಮುಂಪುಕೞ್ ಪರವುಂ
  ಕವಸಙ್ಕಳ್ಎ ನಸ್ಸೂೞ್ಂದುಱು ಕಣ್ಣೇಱತು ತವಿರುಂ
  ಸಿವಸಣ್ಮುಕ ಎನವೇಅರುಳ್ ತಿರುನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 2. ಮಾಲ್ಏಂದಿಯ ಕುೞಲಾರ್ತರು ಮಯಲ್ಪೋಂಇಟರ್ ಅಯಲ್ಪೋಂ
  ಕೋಲ್ಏಂದಿಯ ಅರಸಾಟ್ಸಿಯುಂ ಕೂಟುಂಪುಕೞ್ ನೀಟುಂ
  ಮೇಲ್ಏಂದಿಯ ವಾನಾಟರ್ಕಳ್ ಮೆಲಿಯಾವಿತಂ ಒರುಸೆವ್
  ವೇಲ್ಏಂದಿಯ ಮುರುಕಾಎನ ವೆಣ್­ಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 3. ತವಂಉಣ್ಮೈಯೊ ಟುಱುಂವಞ್ಸಕರ್ ತಂಸಾರ್ವತು ತವಿರುಂ
  ನವಂಅಣ್ಮಿಯ ಅಟಿಯಾರಿಟಂ ನಲ್ಕುಂತಿಱನ್ ಮಲ್ಕುಂ
  ಪವನನ್ಪುನಲ್ ಕನಲ್ಮಣ್ವೆಳಿ ಪಲವಾಕಿಯ ಪೊರುಳಾಂ
  ಸಿವಸಣ್ಮುಕ ಎನವೇಅರುಳ್ ತಿರುನೀಱನಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 4. ತುಯಿಲ್ಏಱಿಯ ಸೋರ್ವುಂಕೆಟುಂ ತುಯರಂಕೆಟುಂ ನಟುವನ್
  ಕೈಯಿಲ್ಏಱಿಯ ಪಾಸಂತುಣಿ ಕಣ್ಟೇಮುಱಿತ್ ತಿಟುಮಾಲ್
  ಕುಯಿಲ್ಏಱಿಯ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ತಿರುಕ್ ಕುನ್ಱೇಱಿ ನಟಕ್ಕುಂ
  ಮಯಿಲ್ಏಱಿಯ ಮಣಿಯೇಎನ ವಳರ್ನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 5. ತೇಱಾಪ್ಪೆರು ಮನಮಾನತು ತೇಱುಂದುಯರ್ ಮಾಱುಂ
  ಮಾಱಾಪ್ಪಿಣಿ ಮಾಯುಂತಿರು ಮರುವುಂಕರು ಒರುವುಂ
  ವೀಱಾಪ್ಪೊಟು ವರುಸೂರ್ಮುಟಿ ವೇಱಾಕ್ಕಿಟ ವರುಂಓರ್
  ಆಱಾಕ್ಕರಪ್10 ಪೊರುಳೇಎನ ಅರುಳ್ನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 6. ಅಮರಾವತಿ ಇಱೈಯೋಟುನಲ್ ಅಯನುಂದಿರು ಮಾಲುಂ
  ತಮರಾಕುವರ್ ಸಿವಞಾನಮುನ್ ತೞೈಕ್ಕುಙ್ಕತಿ ಸಾರುಂ
  ಎಮರಾಜನೈ ವೆಲ್ಲುಂದಿಱಲ್ ಎಯ್ತುಂಪುಕೞ್ ಎಯ್ತುಂ
  ಕುಮರಾಸಿವ ಕುರುವೇಎನಕ್ ಕುಳಿರ್ನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 7. ಮೇಲಾಕಿಯ ಉಲಕತ್ತವರ್ ಮೇವಿತ್ತೊೞುಂ ವಣ್ಣಂ
  ಮಾಲಾಕಿಯ ಇರುಳ್ನೀಙ್ಕಿನಲ್ ವಾೞ್ವೈಪ್ಪೆಱು ವಾರ್ಕಾಣ್
  ಸೀಲಾಸಿವ ಲೀಲಾಪರ ತೇವಾಉಮೈ ಯವಳ್ತನ್
  ಪಾಲಾಕತಿರ್ ವೇಲಾಎನಪ್ ಪತಿನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 8. ಅಕಮಾಱಿಯ ನೆಱಿಸಾರ್ಕುವರ್ ಅಱಿವಾಂಉರು ಅಟೈವಾರ್
  ಮಿಕಮಾಱಿಯ ಪೊಱಿಯಿನ್ವೞಿ ಮೇವಾನಲ ಮಿಕುವಾರ್
  ಸಕಮಾಱಿನುಂ ಉಯರ್ವಾನಿಲೈ ತಾಮಾಱಿನುಂ ಅೞಿಯಾರ್
  ಮುಕಮಾಱುಟೈ ಮುತಲ್ವಾಎನ ಮುತಿರ್ನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 9. ಸಿಂದಾಮಣಿ ನಿತಿಐಂದರು ಸೆೞಿಕ್ಕುಂಪುವ ನಮುಂಓರ್
  ನಂದಾಎೞಿಲ್ ಉರುವುಂಪೆರು ನಲನುಂಕತಿ ನಲನುಂ
  ಇಂದಾಎನತ್ ತರುವಾರ್ತಮೈ ಇರಂದಾರ್ಕಳುಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಕಂದಾಸಿವನ್ ಮೈಂದಾಎನಕ್ ಕನನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.
 • 10. ಎಣ್ಣಾರ್ಪುರಂ ಎರಿತ್ತಾರ್ಅರುಳ್ ಎಯ್ತುಂತಿರು ನೆಟುಮಾಲ್
  ನಣ್ಣಾತತೋರ್ ಅಟಿನೀೞಲಿಲ್ ನಣ್ಣುಂಪಟಿ ಪಣ್ಣುಂ
  ಪಣ್ಣಾರ್ಮೊೞಿ ಮಲೈಯಾಳ್ಅರುಳ್ ಪಾಲಾಪನಿ ರಣ್ಟು
  ಕಣ್ಣಾಎಮ ತಣ್ಣಾಎನಕ್ ಕನನೀಱಣಿನ್ ತಿಟಿಲೇ.

  • 10. ಆಱಕ್ಕರಂ ಎನ್ಪತು ಆಱಾಕ್ಕರಂ ಎನ ನೀಟ್ಟುಂ ವೞಿ ನೀಟ್ಟಲ್.ತೊ.ವೇ.

புண்ணியநீற்று மான்மியம் // புண்ணியநீற்று மான்மியம்