திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവരുള്‍ വിഴൈതല്‍
tiruvaruḷ viḻaital
ഉറുതി ഉണര്‍ത്തല്‍
uṟuti uṇarttal
Fifth Thirumurai

032. പുണ്‍ണിയനീറ്റു മാന്‍മിയം
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam

  വണ്‍ണക് കലി വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിവചങ്കള്‍ തൊറുംകൊണ്‍ടിടു തീമൈപ്പിണി തീരും
  പവചങ്കടം അറുംഇവ്വിക പരമുംപുകഴ് പരവും
  കവചങ്കള്‍എ നച്ചൂഴ്ന്തുറു കണ്‍ണേറതു തവിരും
  ചിവചണ്‍മുക എനവേഅരുള്‍ തിരുനീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 2. മാല്‍ഏന്തിയ കുഴലാര്‍തരു മയല്‍പോംഇടര്‍ അയല്‍പോം
  കോല്‍ഏന്തിയ അരചാട്ചിയും കൂടുംപുകഴ് നീടും
  മേല്‍ഏന്തിയ വാനാടര്‍കള്‍ മെലിയാവിതം ഒരുചെവ്
  വേല്‍ഏന്തിയ മുരുകാഎന വെണ്‍­റണിന്‍ തിടിലേ.
 • 3. തവംഉണ്‍മൈയൊ ടുറുംവഞ്ചകര്‍ തംചാര്‍വതു തവിരും
  നവംഅണ്‍മിയ അടിയാരിടം നല്‍കുംതിറന്‍ മല്‍കും
  പവനന്‍പുനല്‍ കനല്‍മണ്‍വെളി പലവാകിയ പൊരുളാം
  ചിവചണ്‍മുക എനവേഅരുള്‍ തിരുനീറനിന്‍ തിടിലേ.
 • 4. തുയില്‍ഏറിയ ചോര്‍വുംകെടും തുയരംകെടും നടുവന്‍
  കൈയില്‍ഏറിയ പാചംതുണി കണ്‍ടേമുറിത് തിടുമാല്‍
  കുയില്‍ഏറിയ പൊഴില്‍ചൂഴ്തിരുക് കുന്‍റേറി നടക്കും
  മയില്‍ഏറിയ മണിയേഎന വളര്‍നീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 5. തേറാപ്പെരു മനമാനതു തേറുന്തുയര്‍ മാറും
  മാറാപ്പിണി മായുംതിരു മരുവുംകരു ഒരുവും
  വീറാപ്പൊടു വരുചൂര്‍മുടി വേറാക്കിട വരുംഓര്‍
  ആറാക്കരപ്10 പൊരുളേഎന അരുള്‍നീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 6. അമരാവതി ഇറൈയോടുനല്‍ അയനുന്തിരു മാലും
  തമരാകുവര്‍ ചിവഞാനമുന്‍ തഴൈക്കുങ്കതി ചാരും
  എമരാജനൈ വെല്‍ലുന്തിറല്‍ എയ്തുംപുകഴ് എയ്തും
  കുമരാചിവ കുരുവേഎനക് കുളിര്‍നീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 7. മേലാകിയ ഉലകത്തവര്‍ മേവിത്തൊഴും വണ്‍ണം
  മാലാകിയ ഇരുള്‍നീങ്കിനല്‍ വാഴ്വൈപ്പെറു വാര്‍കാണ്‍
  ചീലാചിവ ലീലാപര തേവാഉമൈ യവള്‍തന്‍
  പാലാകതിര്‍ വേലാഎനപ് പതിനീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 8. അകമാറിയ നെറിചാര്‍കുവര്‍ അറിവാംഉരു അടൈവാര്‍
  മികമാറിയ പൊറിയിന്‍വഴി മേവാനല മികുവാര്‍
  ചകമാറിനും ഉയര്‍വാനിലൈ താമാറിനും അഴിയാര്‍
  മുകമാറുടൈ മുതല്‍വാഎന മുതിര്‍നീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 9. ചിന്താമണി നിതിഐന്തരു ചെഴിക്കുംപുവ നമുംഓര്‍
  നന്താഎഴില്‍ ഉരുവുംപെരു നലനുംകതി നലനും
  ഇന്താഎനത് തരുവാര്‍തമൈ ഇരന്താര്‍കളുക് കെല്‍ലാം
  കന്താചിവന്‍ മൈന്താഎനക് കനനീറണിന്‍ തിടിലേ.
 • 10. എണ്‍ണാര്‍പുരം എരിത്താര്‍അരുള്‍ എയ്തുംതിരു നെടുമാല്‍
  നണ്‍ണാതതോര്‍ അടിനീഴലില്‍ നണ്‍ണുംപടി പണ്‍ണും
  പണ്‍ണാര്‍മൊഴി മലൈയാള്‍അരുള്‍ പാലാപനി രണ്‍ടു
  കണ്‍ണാഎമ തണ്‍ണാഎനക് കനനീറണിന്‍ തിടിലേ.

  • 10. ആറക്കരം എന്‍പതു ആറാക്കരം എന നീട്ടും വഴി നീട്ടല്‍.തൊ.വേ.

புண்ணியநீற்று மான்மியம் // புண்ணியநீற்று மான்மியம்