திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువరుళ్ విళైతల్
tiruvaruḷ viḻaital
ఉఱుతి ఉణర్త్తల్
uṟuti uṇarttal
Fifth Thirumurai

032. పుణ్ణియనీఱ్ఱు మాన్మియం
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam

  వణ్ణక్ కలి విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. తివసఙ్కళ్ తొఱుంకొణ్టిటు తీమైప్పిణి తీరుం
  పవసఙ్కటం అఱుంఇవ్విక పరముంపుకళ్ పరవుం
  కవసఙ్కళ్ఎ నస్సూళ్ందుఱు కణ్ణేఱతు తవిరుం
  సివసణ్ముక ఎనవేఅరుళ్ తిరునీఱణిన్ తిటిలే.
 • 2. మాల్ఏందియ కుళలార్తరు మయల్పోంఇటర్ అయల్పోం
  కోల్ఏందియ అరసాట్సియుం కూటుంపుకళ్ నీటుం
  మేల్ఏందియ వానాటర్కళ్ మెలియావితం ఒరుసెవ్
  వేల్ఏందియ మురుకాఎన వెణ్­ఱణిన్ తిటిలే.
 • 3. తవంఉణ్మైయొ టుఱుంవఞ్సకర్ తంసార్వతు తవిరుం
  నవంఅణ్మియ అటియారిటం నల్కుంతిఱన్ మల్కుం
  పవనన్పునల్ కనల్మణ్వెళి పలవాకియ పొరుళాం
  సివసణ్ముక ఎనవేఅరుళ్ తిరునీఱనిన్ తిటిలే.
 • 4. తుయిల్ఏఱియ సోర్వుంకెటుం తుయరంకెటుం నటువన్
  కైయిల్ఏఱియ పాసంతుణి కణ్టేముఱిత్ తిటుమాల్
  కుయిల్ఏఱియ పొళిల్సూళ్తిరుక్ కున్ఱేఱి నటక్కుం
  మయిల్ఏఱియ మణియేఎన వళర్నీఱణిన్ తిటిలే.
 • 5. తేఱాప్పెరు మనమానతు తేఱుందుయర్ మాఱుం
  మాఱాప్పిణి మాయుంతిరు మరువుంకరు ఒరువుం
  వీఱాప్పొటు వరుసూర్ముటి వేఱాక్కిట వరుంఓర్
  ఆఱాక్కరప్10 పొరుళేఎన అరుళ్నీఱణిన్ తిటిలే.
 • 6. అమరావతి ఇఱైయోటునల్ అయనుందిరు మాలుం
  తమరాకువర్ సివఞానమున్ తళైక్కుఙ్కతి సారుం
  ఎమరాజనై వెల్లుందిఱల్ ఎయ్తుంపుకళ్ ఎయ్తుం
  కుమరాసివ కురువేఎనక్ కుళిర్నీఱణిన్ తిటిలే.
 • 7. మేలాకియ ఉలకత్తవర్ మేవిత్తొళుం వణ్ణం
  మాలాకియ ఇరుళ్నీఙ్కినల్ వాళ్వైప్పెఱు వార్కాణ్
  సీలాసివ లీలాపర తేవాఉమై యవళ్తన్
  పాలాకతిర్ వేలాఎనప్ పతినీఱణిన్ తిటిలే.
 • 8. అకమాఱియ నెఱిసార్కువర్ అఱివాంఉరు అటైవార్
  మికమాఱియ పొఱియిన్వళి మేవానల మికువార్
  సకమాఱినుం ఉయర్వానిలై తామాఱినుం అళియార్
  ముకమాఱుటై ముతల్వాఎన ముతిర్నీఱణిన్ తిటిలే.
 • 9. సిందామణి నితిఐందరు సెళిక్కుంపువ నముంఓర్
  నందాఎళిల్ ఉరువుంపెరు నలనుంకతి నలనుం
  ఇందాఎనత్ తరువార్తమై ఇరందార్కళుక్ కెల్లాం
  కందాసివన్ మైందాఎనక్ కననీఱణిన్ తిటిలే.
 • 10. ఎణ్ణార్పురం ఎరిత్తార్అరుళ్ ఎయ్తుంతిరు నెటుమాల్
  నణ్ణాతతోర్ అటినీళలిల్ నణ్ణుంపటి పణ్ణుం
  పణ్ణార్మొళి మలైయాళ్అరుళ్ పాలాపని రణ్టు
  కణ్ణాఎమ తణ్ణాఎనక్ కననీఱణిన్ తిటిలే.

  • 10. ఆఱక్కరం ఎన్పతు ఆఱాక్కరం ఎన నీట్టుం వళి నీట్టల్.తొ.వే.

புண்ணியநீற்று மான்மியம் // புண்ணியநீற்று மான்மியம்