திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital
உறுதி உணர்த்தல்
uṟuti uṇarttal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

032. புண்ணியநீற்று மான்மியம்
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam