திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்
talaivi tōḻikku uraittal
பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

075. நற்றாய் கூறல்
naṟṟāy kūṟal

No audios found!