திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തലൈവി തലൈവന്‍ ചെയലൈത് തായ്ക് കുരൈത്തല്‍
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
നറ്റായ് ചെവിലിക്കുക് കൂറല്‍
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
Sixth Thirumurai

078. തലൈവി വരുന്തല്‍
talaivi varuntal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പരുവമിലാക് കുറൈയാലോ പകുതിവകൈ യാലോ
  പഴക്കമിലാ മൈയിനാലോ പടിറ്റുവിനൈ യാലോ
  ഇരുവകൈമാ യൈയിനാലോ ആണവത്തി നാലോ
  എന്‍നാലോ പിറരാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  ചരുവല്‍ഒഴിന്‍ തെന്‍മനമാം പാങ്കിപകൈ യാനാള്‍
  തനിത്തപരൈ എനുംവളര്‍ത്ത തായുംമുകം പാരാള്‍
  നിരുവമടപ് പെണ്‍കളെലാം വലതുകൊഴിക് കിന്‍റാര്‍
  നിപുണര്‍എങ്കള്‍ നടരായര്‍ നിനൈവൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 2. അംപലത്തേ തിരുനടഞ്ചെയ് അടിമലര്‍എന്‍ മുടിമേല്‍
  അണിന്തിടമുന്‍ ചിലചൊന്‍നേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എംപലത്തേ എംമിറൈവന്‍ എന്‍നൈമണം പുരിവാന്‍
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  വംപിചൈത്തേന്‍ എനഎനതു പാങ്കിപകൈ യാനാള്‍
  വളര്‍ത്തെടുത്ത തനിത്തായും മലര്‍ന്തുമുകം പാരാള്‍
  നിംപമരക് കനിയാനാര്‍ മറ്റൈയര്‍കള്‍ എല്‍ലാം
  നിപുണര്‍എങ്കള്‍ നടരായര്‍ നിനൈവൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 3. കണ്‍ണുറങ്കേന്‍ ഉറങ്കിനുംഎന്‍ കണവരൊടു കലക്കും
  കനവന്‍റി ഇലൈഎന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എണ്‍ണുറങ്കാ നിലവില്‍അവര്‍ ഇരുക്കുമിടം പുകുവേന്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  പെണ്‍ണടങ്കാള്‍ എനത്തോഴി പേചിമുകങ് കടുത്താള്‍
  പെരുന്തയവാല്‍ വളര്‍ത്തവളും വരുന്തയലാള്‍ ആനാള്‍
  മണ്‍ണടങ്കാപ് പഴികൂറി മറ്റവര്‍കള്‍ ഇരുന്താര്‍
  വള്‍ളല്‍നട രായര്‍തിരു വുള്‍ളംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 4. എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലതുരൈ എന്‍കണവര്‍ എന്‍റാല്‍
  എനക്കുംഒന്‍റു നിനക്കുംഒന്‍റാ എന്‍റഅത നാലോ
  ഇല്‍ലാമൈ എനക്കില്‍ലൈ എല്‍ലാര്‍ക്കുന്‍ തരുവേന്‍
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  കല്‍ലാര്‍പോല്‍ എന്‍നൈമുകം കടുത്തുനിന്‍റാള്‍ പാങ്കി
  കളിത്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും കലന്തനള്‍അങ് കുടനേ
  ചെല്‍ലാമൈ ചിലപുകന്‍റു ചിരിക്കിന്‍റാര്‍ മടവാര്‍
  ചിത്തര്‍നട രായര്‍തിരുച് ചിത്തമറിന്‍ തിലനേ.
 • 5. ഇച്ചൈഎലാം വല്‍ലതുരൈ എന്‍നൈമണം പുരിന്താര്‍
  ഏടിഎനക് കിണൈഎവര്‍കള്‍ എന്‍റഅത നാലോ
  എച്ചമയത് തേവരൈയും ഇനിമതിക്ക മാട്ടേന്‍
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  നച്ചുമരക് കനിപോലേ പാങ്കിമനങ് കചന്താള്‍
  നയന്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും കയന്തെടുപ്പുപ് പുകന്‍റാള്‍
  അച്ചമിലാള്‍ ഇവള്‍എന്‍റേ അലര്‍ഉരൈത്താര്‍ മടവാര്‍
  അണ്‍ണല്‍നട രായര്‍തിരു എണ്‍ണംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 6. വഞ്ചമിലാത് തലൈവരുക്കേ മാലൈയിട്ടേന്‍ എല്‍ലാ
  വാഴ്വുംഎന്‍റന്‍ വാഴ്വെന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എഞ്ചലുറേന്‍ മറ്റവര്‍പോല്‍ ഇറന്തുപിറന്‍ തുഴലേന്‍
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  അഞ്ചുമുകങ് കാട്ടിനിന്‍റാള്‍ പാങ്കിഎനൈ വളര്‍ത്ത
  അന്‍നൈയുംഅപ് പടിയാകി എന്‍നൈമുകം പാരാള്‍
  നെഞ്ചുരത്ത പെണ്‍കളെലാം നീട്ടിനകൈക് കിന്‍റാര്‍
  നിരുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുക് കരുത്തൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 7. അന്‍നമുണ അഴൈത്തനര്‍നാന്‍ ആടുംമല രടിത്തേന്‍
  അരുന്തുകിന്‍റേന്‍ എനഉരൈത്തേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എന്‍നുയിര്‍നാ യകനൊടുനാന്‍ അണൈയുംഇടം എങ്കേ
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  തുന്‍നുനെറിക് കൊരുതുണൈയാം തോഴിമനങ് കചന്താള്‍
  തുണിന്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും ചോര്‍ന്തമുകം ആനാള്‍
  നെന്‍നല്‍ഒത്ത പെണ്‍കളെലാങ് കൂടിനകൈക് കിന്‍റാര്‍
  നിപുണര്‍എങ്കള്‍ നടരായര്‍ നിനൈവൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 8. പൊതുനടഞ്ചെയ് തുരൈമുകത്തേ തളതളഎന്‍ റൊളിരും
  പുന്‍നകൈഎന്‍ പൊരുള്‍എന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഇതുവരൈയും വരക്കാണേന്‍ തടൈചെയ്താര്‍ എവരോ
  എനപ്പുകന്‍റേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  പുതുമുകങ്കൊണ്‍ ടെനതുതനിത് തോഴിമനന്‍ തിരിന്താള്‍
  പുരിന്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും പുതുമൈചില പുകന്‍റാള്‍
  മതുവുകന്തു കളിത്തവര്‍പോല്‍ പെണ്‍കള്‍നൊടിക് കിന്‍റാര്‍
  വള്‍ളല്‍നട രായര്‍തിരു വുള്‍ളമറിന്‍ തിലനേ.
 • 9. കണ്‍കലന്ത കള്‍വര്‍എന്‍നൈക് കൈകലന്ത തരുണം
  കരണംഅറിന്‍ തിലന്‍എന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എണ്‍കലന്ത പോകമെലാം ചിവപോകന്‍ തനിലേ
  ഇരുന്തതെന്‍റേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  വിണ്‍കലന്ത മതിമുകന്താന്‍ വേറുപട്ടാള്‍ പാങ്കി
  വിയന്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും വേറുചില പുകന്‍റാള്‍
  പണ്‍കലന്ത മൊഴിമടവാര്‍ പഴികൂറ ലാനാര്‍
  പത്തര്‍പുകഴ് നടരായര്‍ ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 10. മാടമിചൈ ഓങ്കുനിലാ മണ്‍ടപത്തേ മകിഴ്ന്തേന്‍
  വള്‍ളലൊടു നാനെന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഈടറിയാച് ചുകംപുകല എന്‍നാലേ മുടിയാ
  തെന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  ഏടവിഴ്പൂങ് കുഴറ്കോതൈത് തോഴുമുകം പുലര്‍ന്താള്‍
  എനൈഎടുത്തു വളര്‍ത്തവളും ഇരക്കമിലാള്‍ ആനാള്‍
  നാടറിയപ് പെണ്‍കളെലാങ് കൂടിനകൈക് കിന്‍റാര്‍
  നല്‍ലനട രായര്‍കരുത് തെല്‍ലൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 11. കറ്പൂരം മണക്കിന്‍റ തെന്‍മേനി മുഴുതും
  കണവര്‍മണം അതുവെന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഇറ്പൂവൈ അറിയുമടി നടന്തവണ്‍ണം എല്‍ലാം
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  പൊറ്പൂവിന്‍ മുകംവിയര്‍ത്താള്‍ പാങ്കിഅവ ളുടനേ
  പുരിന്തെടുത്തു വളര്‍ത്തവളും കരിന്തമുകം പടൈത്താള്‍
  ചൊറ്പൂവൈത് തൊടുക്കിന്‍റാര്‍ കാല്‍കള്‍കളൈ യാതേ
  തുന്‍നുനട രായര്‍കരുത് തെല്‍ലൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 12. മന്‍നുതിരുച് ചപൈനടുവേ മണവാള രുടനേ
  വഴക്കാടി വലതുപെറ്റേന്‍ എന്‍റഅത നാലോ
  ഇന്‍നുംഅവര്‍ വതനഇള നകൈകാണച് ചെല്‍വേന്‍
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  മിന്‍നുംഇടൈപ് പാങ്കിഒരു വിതമാക നടന്താള്‍
  മികപ്പരിവാല്‍ വളര്‍ത്തവളും വെയ്തുയിര്‍ത്തുപ് പോനാള്‍
  അന്‍നനടൈപ് പെണ്‍കളെലാം ചിന്‍നമൊഴി പുകന്‍റാര്‍
  അത്തര്‍നട രായര്‍തിരുച് ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 13. കള്‍ളുണ്‍ടാള്‍ എനപ്പുകന്‍റീര്‍ കനകചപൈ നടുവേ
  കണ്‍ടതലാല്‍ ഉണ്‍ടതിലൈ എന്‍റഅത നാലോ
  എള്‍ളുണ്‍ട മറ്റവര്‍പോല്‍ എന്‍നൈനിനൈ യാതീര്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  ഉള്‍ളുണ്‍ട മകിഴ്ച്ചിഎലാം ഉവട്ടിനിന്‍റാള്‍ പാങ്കി
  ഉവന്തുവളര്‍ത് തവളുംഎന്‍പാല്‍ ചിവന്തകണ്‍ണള്‍ ആനാള്‍
  തുള്‍ളുണ്‍ട പെണ്‍കളെലാം ചൂഴ്ന്തുനൊടിക് കിന്‍റാര്‍
  ചുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുച് ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 14. കാരികൈയീര്‍ എല്‍ലീരും കാണവംമിന്‍ എനതു
  കണവര്‍അഴ കിനൈഎന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഏരികവാത് തിരുവുരുവൈ എഴുതമുടി യാതേ
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  കാരികവാക് കുഴല്‍ചോരക് കടുത്തെഴുന്താള്‍ പാങ്കി
  കണ്‍പൊറുത്തു വളര്‍ത്തവളും പുണ്‍പൊറുത്താള്‍ ഉളത്തേ
  നേരികവാപ് പെണ്‍കള്‍മൊഴിപ് പോര്‍ഇകവാ തെടുത്താര്‍
  നിരുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുക് കരുത്തൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 15. കണ്‍ണേറു പടുംഎനനാന്‍ അഞ്ചുകിന്‍റേന്‍ എനതു
  കണവര്‍വടി വതുകാണറ് കെന്‍റഅത നാലോ
  എണ്‍ണാത മനത്തവര്‍കള്‍ കാണവിഴൈ കിന്‍റാര്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  നണ്‍ണാരില്‍ കടുത്തമുകം തോഴിപെറ്റാള്‍ അവളൈ
  നല്‍കിഎനൈ വളര്‍ത്തവളും മല്‍കിയവന്‍ പടുത്താള്‍
  പെണ്‍ണായം പലപലവും പേചുകിന്‍റാര്‍ ഇങ്കേ
  പെരിയനട രായര്‍ഉള്‍ളപ് പിരിയംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 16. കറ്പൂരം കൊണര്‍ന്തുവംമിന്‍ എന്‍കണവര്‍ വന്താല്‍
  കണ്‍ണെച്ചില്‍ കഴിക്കഎന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എറ്പൂത നിലൈയവര്‍തം തിരുവടിത്താ മരൈക്കീഴ്
  എന്‍റുചൊന്‍നേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  വറ്പൂത വനംപോന്‍റാള്‍ പാങ്കിയവള്‍ തനൈമുന്‍
  മകിഴ്ന്തുപെറ്റിങ് കെനൈവളര്‍ത്താള്‍ വിനൈവളര്‍ത്താള്‍ ആനാള്‍
  വിറ്പൂഒള്‍ നുതല്‍മടവാര്‍ ചൊറ്പോര്‍ചെയ് കിന്‍റാര്‍
  വിണ്‍ണിലവു നടരായര്‍ എണ്‍ണംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 17. മനൈഅണൈന്ത മലരണൈമേല്‍ എനൈഅണൈന്ത പോതു
  വടിവുചുക വടിവാനേന്‍ എന്‍റഅത നാലോ
  ഇനൈവറിയേന്‍ മുന്‍പുരിന്ത പെരുന്തവംഎന്‍ പുകല്‍വേന്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  പുനൈമുകംഓര്‍ കരിമുകമായ്പ് പൊങ്കിനിന്‍റാള്‍ പാങ്കി
  പുഴുങ്കുമനത് തവളാകി അഴുങ്കുകിന്‍റാള്‍ ചെവിലി
  പനൈയുലര്‍ന്ത ഓലൈഎനപ് പെണ്‍കള്‍ഒലിക് കിന്‍റാര്‍
  പണ്‍ണവര്‍എന്‍ നടരായര്‍ എണ്‍ണംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 18. താഴ്കുഴലീര്‍ എനൈച്ചറ്റേ തനിക്കവിട്ടാല്‍ എനതു
  തലൈവരൈക്കാണ്‍ കുവല്‍എന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഏഴ്കടലിറ് പെരിതന്‍റോ നാന്‍പെറ്റ ഇന്‍പം
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  കൂഴ്കൊതിപ്പ തെനക്കൊതിത്താള്‍ പാങ്കിഎനൈ വളര്‍ത്ത
  കോതൈമരുണ്‍ ടാടുകിന്‍റ പേതൈഎനല്‍ ആനാള്‍
  ചൂഴ്മടന്തൈ മാര്‍കളെലാം തൂറ്റിനകൈക് കിന്‍റാര്‍
  ചുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുച് ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 19. തനിത്തലൈവര്‍ വരുകിന്‍റ തരുണംഇതു മടവീര്‍
  തനിക്കഎനൈ വിടുമിന്‍എന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  ഇനിത്തചുവൈ എല്‍ലാംഎന്‍ കണവര്‍അടിച് ചുവൈയേ
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  പനിത്തകുളിര്‍ കാലത്തേ ചനിത്തചലം പോന്‍റാള്‍
  പാങ്കിഎനൈ വളര്‍ത്തവളും തൂങ്കുമുകങ് കൊണ്‍ടാള്‍
  കനിത്തപഴം വിടുത്തുമിന്‍നാര്‍ കായ്തിന്‍നു കിന്‍റാര്‍
  കരുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുക് കരുത്തൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 20. അരുംപൊന്‍അനൈ യാര്‍എനതു തുരൈവരുംഓര്‍ ചമയം
  അകലനിന്‍മിന്‍ അണങ്കനൈയീര്‍ എന്‍റഅത നാലോ
  ഇരുംപുമണം ആനാലും ഇളകിവിടുങ് കണ്‍ടാല്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  കരുംപനൈയാള്‍ പാങ്കിയുംനായ്ക് കടുകനൈയാള്‍ ആനാള്‍
  കളിത്തെന്‍നൈ വളര്‍ത്തവളും പുളിത്തിന്‍റാള്‍ ഒത്താള്‍
  വിരുംപുകിന്‍റ പെണ്‍കളെലാം അരുംപുകിന്‍റാര്‍ അലര്‍താന്‍
  വിത്തകര്‍എന്‍ നടരായര്‍ ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 21. മണവാളര്‍ വരുകിന്‍റ തരുണംഇതു മടവീര്‍
  മറൈന്തിരുമിന്‍ നീവിര്‍എന്‍റേന്‍ അതനാലോ അന്‍റി
  എണമേതു നുമക്കെനൈത്താന്‍ യാര്‍തടുക്കക് കൂടും
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  കുണനീടു പാങ്കിഅവള്‍ എംമിറൈയൈ നിനൈയാര്‍
  കുണങ്കൊണ്‍ടാള്‍ വളര്‍ത്തവളും പണംവിണ്‍ടാള്‍ ആനാള്‍
  മണനീടു കുഴന്‍മടവാര്‍ കുണനീടു കിന്‍റാര്‍
  വള്‍ളല്‍നട രായര്‍തിരു വുള്‍ളംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 22. പതിവരുംഓര്‍ തരുണംഇതു നീവിര്‍അവര്‍ വടിവൈപ്
  പാര്‍പ്പതറ്കുത് തരമില്‍ലീര്‍ എന്‍റഅത നാലോ
  എതിലുംഎനക് കിച്ചൈഇല്‍ലൈ അവരടിക്കണ്‍ അല്‍ലാല്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  മതിമുകത്താള്‍ പാങ്കിഒരു വിതിമുകത്താള്‍ ആനാള്‍
  മകിഴ്ന്തെന്‍നൈ വളര്‍ത്തവളും ഇകഴ്ന്തുപല പുകന്‍റാള്‍
  തുതിചെയ്മട മാതര്‍എലാം ചതിചെയ്വാര്‍ ആനാര്‍
  ചുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുച് ചിത്തംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 23. മന്‍റാടുങ് കണവര്‍തിരു വാര്‍ത്തൈഅന്‍റി ഉമതു
  വാര്‍ത്തൈഎന്‍റന്‍ ചെവിക്കേറാ തെന്‍റഅത നാലോ
  ഇന്‍റാവി അന്‍നവര്‍ക്കുത് തനിത്തഇടങ് കാണേന്‍
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  മുന്‍റാനൈ അവിഴ്ന്തുവിഴ മുടുകിനടക് കിന്‍റാള്‍
  മുതറ്പാങ്കി വളര്‍ത്തവളും മതര്‍പ്പുടന്‍ചെല്‍ കിന്‍റാള്‍
  ഒന്‍റാത മനപ്പെണ്‍കള്‍ വെന്‍റാരിന്‍ അടുത്താര്‍
  ഒരുത്തനട രായര്‍തിരുക് കരുത്തൈഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 24. കൂടിയഎന്‍ കണവര്‍എനൈക് കൂടാമറ് കലൈക്കക്
  കൂടുവതോ നുംമാലേ എന്‍റഅത നാലോ
  ഏടിഎനൈ അറിയാരോ ചപൈക്കുവരു വാരോ
  എന്‍റുരൈത്തേന്‍ ഇതനാലോ എതനാലോ അറിയേന്‍
  നാടിയഎന്‍ പാങ്കിമന മൂടിനിന്‍റു പോനാള്‍
  നണ്‍ണിഎനൈ വളര്‍ത്തവളും എണ്‍ണിയവാ റിചൈത്താള്‍
  തേടിയആ യങ്കളെലാം കൂടിഉരൈക് കിന്‍റാര്‍
  തിരുത്തര്‍നട രായര്‍തിരുക് കരുത്തൈഅറിന്‍ തിലനേ.

தலைவி வருந்தல் // தலைவி வருந்தல்

No audios found!