திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருள் ஆரமுதப் பேறு
aruḷ āramutap pēṟu
இறை இன்பக் குழைவு
iṟai iṉpak kuḻaivu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

055. உபதேச உண்மை
upatēsa uṇmai