திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உபதேச உண்மை
upatēsa uṇmai
அனுபவ நிலை
aṉupava nilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

056. இறை இன்பக் குழைவு
iṟai iṉpak kuḻaivu