திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருட் பெருமை
tiruvaruṭ perumai
உபதேச உண்மை
upatēsa uṇmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

054. அருள் ஆரமுதப் பேறு
aruḷ āramutap pēṟu