திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரார்த்தனை மாலை
pirārttaṉai mālai
செழுஞ்சுடர் மாலை
seḻuñsuṭar mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

006. எண்ணப் பத்து
eṇṇap pattu