திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪುಣ್ಣಿಯನೀಱ್ಱು ಮಾನ್ಮಿಯಂ
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
ಎಣ್ಣತ್ ತೇಙ್ಕಲ್
eṇṇat tēṅkal
Fifth Thirumurai

033. ಉಱುತಿ ಉಣರ್ತ್ತಲ್
uṟuti uṇarttal

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಞ್ಸೇರ್ ಪಿಣಿಮಟಿ ಯಾತಿಯೈ ನೋಕ್ಕಿ ವರುಂದುಱುಂಎನ್
  ನೆಞ್ಸೇ ತಣಿಕೈಯನ್ ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಟುವೆಣ್ಣೀಱುಣ್ಟುನೀ
  ಎಞ್ಸೇಲ್ ಇರವುಂ ಪಕಲುಂ ತುತಿಸೆಯ್ ತಿಟುತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ಅಞ್ಸೇಲ್ ಇತುಸತ್ ತಿಯಂಆಂಎನ್ ಸೊಲ್ಲೈ ಅಱಿಂದುಕೊಣ್ಟೇ.
 • 2. ಅಱಿಯಾತ ನಂಪಿಣಿ ಆತಿಯೈ ನೀಕ್ಕುಂ ಅರುಳ್ಮರುಂದಿನ್
  ನೆಱಿಯಾಂ ತಣಿಕೈಯನ್ ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಟುವೆಣ್ಣೀಱುಣ್ಟುನೀ
  ಎಱಿಯಾ ತಿರವುಂ ಪಕಲುಂ ತುತಿಸೆಯ್ ತಿಟುತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ಕುಱಿಯಾ ತಿರುಕ್ಕಲೈ ಎನ್ಆಣೈ ಎನ್ಱನ್ ಕುಣನೆಞ್ಸಮೇ.
 • 3. ಎನ್ಱೇ ಪಿಣಿಕಳ್ ಒೞಿಯುಂಎನ್ ಱೇತುಯರ್ ಎಯ್ತಿಯಿಟೇಲ್
  ನಿನ್ಱೇ ತಣಿಕೈಯನ್ ಆಱೆೞುತ್ ತುಣ್ಟುವೆಣ್ಣೀಱುಣ್ಟುನೀ
  ಇನ್ಱೇ ಇರವುಂ ಪಕಲುಂ ತುತಿಸೆಯ್ ತಿಟುತಿಕಣ್ಟಾಯ್
  ನನ್ಱೇಎಕ್ ಕಾಲಮುಂ ವಾೞಿಯ ವಾೞಿಯ ನನ್ನೆಞ್ಸಮೇ.

உறுதி உணர்த்தல் // உறுதி உணர்த்தல்