திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പുണ്‍ണിയനീറ്റു മാന്‍മിയം
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
എണ്‍ണത് തേങ്കല്‍
eṇṇat tēṅkal
Fifth Thirumurai

033. ഉറുതി ഉണര്‍ത്തല്‍
uṟuti uṇarttal

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മഞ്ചേര്‍ പിണിമടി യാതിയൈ നോക്കി വരുന്തുറുംഎന്‍
  നെഞ്ചേ തണികൈയന്‍ ആറെഴുത് തുണ്‍ടുവെണ്‍ണീറുണ്‍ടുനീ
  എഞ്ചേല്‍ ഇരവും പകലും തുതിചെയ് തിടുതികണ്‍ടായ്
  അഞ്ചേല്‍ ഇതുചത് തിയംആംഎന്‍ ചൊല്‍ലൈ അറിന്തുകൊണ്‍ടേ.
 • 2. അറിയാത നംപിണി ആതിയൈ നീക്കും അരുള്‍മരുന്തിന്‍
  നെറിയാം തണികൈയന്‍ ആറെഴുത് തുണ്‍ടുവെണ്‍ണീറുണ്‍ടുനീ
  എറിയാ തിരവും പകലും തുതിചെയ് തിടുതികണ്‍ടായ്
  കുറിയാ തിരുക്കലൈ എന്‍ആണൈ എന്‍റന്‍ കുണനെഞ്ചമേ.
 • 3. എന്‍റേ പിണികള്‍ ഒഴിയുംഎന്‍ റേതുയര്‍ എയ്തിയിടേല്‍
  നിന്‍റേ തണികൈയന്‍ ആറെഴുത് തുണ്‍ടുവെണ്‍ണീറുണ്‍ടുനീ
  ഇന്‍റേ ഇരവും പകലും തുതിചെയ് തിടുതികണ്‍ടായ്
  നന്‍റേഎക് കാലമും വാഴിയ വാഴിയ നന്‍നെഞ്ചമേ.

உறுதி உணர்த்தல் // உறுதி உணர்த்தல்