திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పుణ్ణియనీఱ్ఱు మాన్మియం
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
ఎణ్ణత్ తేఙ్కల్
eṇṇat tēṅkal
Fifth Thirumurai

033. ఉఱుతి ఉణర్త్తల్
uṟuti uṇarttal

  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మఞ్సేర్ పిణిమటి యాతియై నోక్కి వరుందుఱుంఎన్
  నెఞ్సే తణికైయన్ ఆఱెళుత్ తుణ్టువెణ్ణీఱుణ్టునీ
  ఎఞ్సేల్ ఇరవుం పకలుం తుతిసెయ్ తిటుతికణ్టాయ్
  అఞ్సేల్ ఇతుసత్ తియంఆంఎన్ సొల్లై అఱిందుకొణ్టే.
 • 2. అఱియాత నంపిణి ఆతియై నీక్కుం అరుళ్మరుందిన్
  నెఱియాం తణికైయన్ ఆఱెళుత్ తుణ్టువెణ్ణీఱుణ్టునీ
  ఎఱియా తిరవుం పకలుం తుతిసెయ్ తిటుతికణ్టాయ్
  కుఱియా తిరుక్కలై ఎన్ఆణై ఎన్ఱన్ కుణనెఞ్సమే.
 • 3. ఎన్ఱే పిణికళ్ ఒళియుంఎన్ ఱేతుయర్ ఎయ్తియిటేల్
  నిన్ఱే తణికైయన్ ఆఱెళుత్ తుణ్టువెణ్ణీఱుణ్టునీ
  ఇన్ఱే ఇరవుం పకలుం తుతిసెయ్ తిటుతికణ్టాయ్
  నన్ఱేఎక్ కాలముం వాళియ వాళియ నన్నెఞ్సమే.

உறுதி உணர்த்தல் // உறுதி உணர்த்தல்