திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புண்ணியநீற்று மான்மியம்
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
எண்ணத் தேங்கல்
eṇṇat tēṅkal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

033. உறுதி உணர்த்தல்
uṟuti uṇarttal