திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தனித் திருஅலங்கல்
taṉit tirualaṅkal
மெய்யருள் வியப்பு
meyyaruḷ viyappu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

111. நெஞ்சொடு கிளத்தல்
neñsoṭu kiḷattal