திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உலகப்பேறு
ulakappēṟu
நெஞ்சொடு கிளத்தல்
neñsoṭu kiḷattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

110. தனித் திருஅலங்கல்
taṉit tirualaṅkal