திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பெரு வழக்கு
peru vaḻakku
அபயம் அபயம் அபயம்
apayam apayam apayam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

125. ஆடிய பாதம்
āṭiya pātam