திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வருவார் அழைத்துவாடி
varuvār aḻaittuvāṭi
ஆடிய பாதம்
āṭiya pātam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

124. பெரு வழக்கு
peru vaḻakku