திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அம்பலவாணர் அணையவருகை
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
ஆடேடி பந்து
āṭēṭi pantu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

115. அம்பலவாணர் ஆடவருகை
ampalavāṇar āṭavarukai