திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அம்பலவாணர் வருகை
ampalavāṇar varukai
அம்பலவாணர் ஆடவருகை
ampalavāṇar āṭavarukai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

114. அம்பலவாணர் அணையவருகை
ampalavāṇar aṇaiyavarukai