திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಉಱುತಿ ಉಣರ್ತ್ತಲ್
uṟuti uṇarttal
ಕೈಯಟೈ ಮುಟ್ಟಱ್ ಕಿರಙ್ಕಲ್
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
Fifth Thirumurai

034. ಎಣ್ಣತ್ ತೇಙ್ಕಲ್
eṇṇat tēṅkal

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೋತುಕೊಣ್ ಟವನುಂ ಮಾಲುಂನಿನ್ ಱೇತ್ತುಂ
  ಪುಣ್ಣಿಯ ನಿನ್ತಿರು ಅಟಿಕ್ಕೇ
  ಯಾತುಕೊಣ್ ಟಟೈಕೇನ್ ಯಾತುಮೇಱ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್
  ಯಾತುನಿನ್ ತಿರುಉಳಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ತೀತುಕೊಣ್ ಟವನ್ಎನ್ ಱೆನಕ್ಕರುಳ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ಸೆಯ್ತಿಟಾ ತಿರುಪ್ಪೈಯೋ ಸಿಱಿಯೋನ್
  ಏತಿವನ್ ಸೆಯಲ್ಒನ್ ಱಿಲೈಎನಕ್ ಕರುತಿ
  ಈವೈಯೋ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಇಱೈಯೇ.
 • 2. ವಾೞ್ವನೋ ನಿನ್ಪೊನ್ ಅಟಿನಿೞಲ್ ಕಿಟೈತ್ತೇ
  ವಯಙ್ಕುಂಆ ನಂದವೆಳ್ ಳತ್ತುಳ್
  ಆೞ್ವನೋ ಎಳಿಯೇನ್ ಅಲ್ಲತಿವ್ ವುಲಕಿಲ್
  ಅಱಞ್ಸೆಯಾಕ್ ಕೊಟಿಯರ್ಪಾಱ್ ಸೆನ್ಱೇ
  ತಾೞ್ವನೋ ತಾೞ್ಂದ ಪಣಿಪುರಿನ್ ತವಮೇ
  ಸಞ್ಸರಿತ್ ತುೞನ್ಱುವೆನ್ ನರಕಿಲ್
  ವೀೞ್ವನೋ ಇಃ¤ತೆನ್ ಱಱಿಕಿಲೇನ್ ತಣಿಕೈ
  ವೆಱ್ಪಿನುಳ್ ಒಳಿರ್ಅರುಳ್ ವಿಳಕ್ಕೇ.

எண்ணத் தேங்கல் // எண்ணத் தேங்கல்