திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഉറുതി ഉണര്‍ത്തല്‍
uṟuti uṇarttal
കൈയടൈ മുട്ടറ് കിരങ്കല്‍
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
Fifth Thirumurai

034. എണ്‍ണത് തേങ്കല്‍
eṇṇat tēṅkal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പോതുകൊണ്‍ ടവനും മാലുംനിന്‍ റേത്തും
  പുണ്‍ണിയ നിന്‍തിരു അടിക്കേ
  യാതുകൊണ്‍ ടടൈകേന്‍ യാതുമേറ് ചെയ്കേന്‍
  യാതുനിന്‍ തിരുഉളം അറിയേന്‍
  തീതുകൊണ്‍ ടവന്‍എന്‍ റെനക്കരുള്‍ ചിറിതും
  ചെയ്തിടാ തിരുപ്പൈയോ ചിറിയോന്‍
  ഏതിവന്‍ ചെയല്‍ഒന്‍ റിലൈഎനക് കരുതി
  ഈവൈയോ തണികൈവാഴ് ഇറൈയേ.
 • 2. വാഴ്വനോ നിന്‍പൊന്‍ അടിനിഴല്‍ കിടൈത്തേ
  വയങ്കുംആ നന്തവെള്‍ ളത്തുള്‍
  ആഴ്വനോ എളിയേന്‍ അല്‍ലതിവ് വുലകില്‍
  അറഞ്ചെയാക് കൊടിയര്‍പാറ് ചെന്‍റേ
  താഴ്വനോ താഴ്ന്ത പണിപുരിന്‍ തവമേ
  ചഞ്ചരിത് തുഴന്‍റുവെന്‍ നരകില്‍
  വീഴ്വനോ ഇഃ¤തെന്‍ ററികിലേന്‍ തണികൈ
  വെറ്പിനുള്‍ ഒളിര്‍അരുള്‍ വിളക്കേ.

எண்ணத் தேங்கல் // எண்ணத் தேங்கல்