திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఉఱుతి ఉణర్త్తల్
uṟuti uṇarttal
కైయటై ముట్టఱ్ కిరఙ్కల్
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
Fifth Thirumurai

034. ఎణ్ణత్ తేఙ్కల్
eṇṇat tēṅkal

  ఎళుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పోతుకొణ్ టవనుం మాలుంనిన్ ఱేత్తుం
  పుణ్ణియ నిన్తిరు అటిక్కే
  యాతుకొణ్ టటైకేన్ యాతుమేఱ్ సెయ్కేన్
  యాతునిన్ తిరుఉళం అఱియేన్
  తీతుకొణ్ టవన్ఎన్ ఱెనక్కరుళ్ సిఱితుం
  సెయ్తిటా తిరుప్పైయో సిఱియోన్
  ఏతివన్ సెయల్ఒన్ ఱిలైఎనక్ కరుతి
  ఈవైయో తణికైవాళ్ ఇఱైయే.
 • 2. వాళ్వనో నిన్పొన్ అటినిళల్ కిటైత్తే
  వయఙ్కుంఆ నందవెళ్ ళత్తుళ్
  ఆళ్వనో ఎళియేన్ అల్లతివ్ వులకిల్
  అఱఞ్సెయాక్ కొటియర్పాఱ్ సెన్ఱే
  తాళ్వనో తాళ్ంద పణిపురిన్ తవమే
  సఞ్సరిత్ తుళన్ఱువెన్ నరకిల్
  వీళ్వనో ఇః¤తెన్ ఱఱికిలేన్ తణికై
  వెఱ్పినుళ్ ఒళిర్అరుళ్ విళక్కే.

எண்ணத் தேங்கல் // எண்ணத் தேங்கல்