திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உறுதி உணர்த்தல்
uṟuti uṇarttal
கையடை முட்டற் கிரங்கல்
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

034. எண்ணத் தேங்கல்
eṇṇat tēṅkal