திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആടേടി പന്തു
āṭēṭi pantu
ചിവചിവ ജോതി
sivasiva jōti
Sixth Thirumurai

117. ഞാന മരുന്തു
ñāṉa maruntu

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ഞാന മരുന്തിം മരുന്തു - ചുകം
  നല്‍കിയ ചിറ്ചപാ നാത മരുന്തു.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. അരുട്പെരുഞ് ചോതി മരുന്തു - എന്‍നൈ
  ഐന്തൊഴില്‍ ചെയ്തറ് കളിത്ത മരുന്തു
  പൊരുട്പെരും പോക മരുന്തു - എന്‍നൈപ്
  പുറത്തും അകത്തും പുണര്‍ന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 3. എല്‍ലാംചെയ് വല്‍ല മരുന്തു - എന്‍നുള്‍
  എന്‍റും വിടാമല്‍ ഇനിക്കു മരുന്തു
  ചൊല്‍ലാല്‍ അളവാ മരുന്തു - ചുയഞ്
  ജോതി അരുട്പെരുഞ് ജോതി മരുന്തു. ഞാന
 • 4. കാണാതു കാട്ടു മരുന്തു - എന്‍റന്‍
  കൈയിറ്പൊറ് കങ്കണം കട്ടു മരുന്തു
  ആണാകിപ് പെണ്‍ണാം മരുന്തു - അതു
  വാകി മണിമന്‍റില്‍ ആടു മരുന്തു. ഞാന
 • 5. ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്ക മരുന്തു - അരുട്
  ചോതി മലൈയില്‍ തുലങ്കു മരുന്തു
  ചിത്തുരു വാന മരുന്തു - എന്‍നൈച്
  ചിത്തെലാം ചെയ്യച്ചെയ് വിത്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 6. അന്‍പര്‍ക് കെളിയ മരുന്തു - മറ്റൈ
  ഐവര്‍ക്കും കാണ്‍ടറ് കരിയ മരുന്തു
  എന്‍പറ്റില്‍ ഓങ്കു മരുന്തു - എന്‍നൈ
  ഇന്‍പ നിലൈയില്‍ ഇരുത്തു മരുന്തു. ഞാന
 • 7. നാതാന്ത നാട്ടു മരുന്തു - പര
  ഞാന വെളിയില്‍ നടിക്കു മരുന്തു
  പോതാന്തര്‍ക് കെയ്തു മരുന്തു - എന്‍നുള്‍
  പൊന്‍നടി കാട്ടിപ് പുണര്‍ന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 8. ആതി അനാതി മരുന്തു - തിരു
  അംപലത് തേനട മാടു മരുന്തു
  ജോതി മയമാ മരുന്തു - എന്‍നൈച്
  ചോതിയാ താണ്‍ട തുരിയ മരുന്തു. ഞാന
 • 9. ആറന്തത് തോങ്കു മരുന്തു - അതറ്
  കപ്പാലുക് കപ്പാലും ആന മരുന്തു
  ഊറന്ത മില്‍ലാ മരുന്തു - എനക്
  കുള്‍ളേ കലന്ത ഉറവാ മരുന്തു. ഞാന
 • 10. എന്‍നുയിര്‍ക് കന്‍പാ മരുന്തു - കലന്‍
  തെന്‍നുയിര്‍ക് കുള്‍ളേ ഇരുന്ത മരുന്തു
  എന്‍നുയിര്‍ കാക്കു മരുന്തു - എന്‍റും
  എന്‍നുയി രാകിയ ഇന്‍പ മരുന്തു. ഞാന
 • 11. എന്‍നറി വുട്കൊള്‍ മരുന്തു - എന്‍റും
  എന്‍നറി വാകി ഇലങ്കു മരുന്തു
  എന്‍നറി വിന്‍പ മരുന്തു - എന്‍നുള്‍
  എന്‍നറി വുക്കറി വെന്‍നു മരുന്തു. ഞാന
 • 12. എന്‍കുരു വാന മരുന്തു - എന്‍റും
  എന്‍തെയ്വ മാകി ഇരുക്കു മരുന്തു
  എന്‍അന്‍നൈ യെന്‍നു മരുന്തു - എന്‍റും
  എന്‍തന്തൈ യാകിയ ഇന്‍പ മരുന്തു. ഞാന
 • 13. എന്‍പെരു വാഴ്വാ മരുന്തു - എന്‍റും
  എന്‍ചെല്‍വ മാകി ഇരുക്കു മരുന്തു
  എന്‍നുയിര്‍ നട്പാ മരുന്തു - എനക്
  കെട്ടെട്ടുച് ചിത്തിയും ഈന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 14. എന്‍നിറൈ യാന മരുന്തു - മകിഴ്ന്‍
  തെനക്കുത്തന്‍ പൊന്‍മേനി ഈന്ത മരുന്തു
  തന്‍നറി വാകു മരുന്തു - എന്‍നൈത്
  തന്ത മരുന്തെന്‍റന്‍ ചൊന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 15. ഉള്‍ളത്തി നുള്‍ളാ മരുന്തു - എന്‍റന്‍
  ഉയിരുക് കനാതി ഉറവാ മരുന്തു
  തെള്‍ളത് തെളിക്കു മരുന്തു - എന്‍നൈച്
  ചിവമാക്കിക് കൊണ്‍ട ചിവായ മരുന്തു. ഞാന
 • 16. മെയ്പ്പൊരു ളെന്‍നു മരുന്തു - എല്‍ലാ
  വേതാ കമത്തും വിളങ്കു മരുന്തു
  കൈപ്പൊരു ളാന മരുന്തു - മൂന്‍റു
  കണ്‍കൊണ്‍ട എന്‍നിരു കണ്‍ണുള്‍ മരുന്തു. ഞാന
 • 17. മതിയില്‍ വിളൈന്ത മരുന്തു - യാര്‍ക്കും
  മതിക്കപ്പ ടാതപൊന്‍ വണ്‍ണ മരുന്തു
  കതിതരും ഇന്‍പ മരുന്തു - അരുട്
  കണ്‍ണാല്‍എന്‍ റന്‍നൈക് കലന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 18. കറ്പൂര ജോതി മരുന്തു - പചുങ്
  കറ്പൂര നന്‍മണങ് കാട്ടു മരുന്തു
  പൊറ്പൂവിന്‍ ഓങ്കു മരുന്തു - എന്‍തറ്
  പോതം തവിര്‍ത്തചിറ് പോത മരുന്തു. ഞാന
 • 19. മേലൈ വെളിയാ മരുന്തു - നാന്‍
  വേണ്‍ടുന്തോ റെല്‍ലാം വിളൈയു മരുന്തു
  ചാലൈ വിളക്കു മരുന്തു - ചുത്ത
  ചമരച ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്ക മരുന്തു. ഞാന
 • 20. എന്‍നൈത്താ നാക്കു മരുന്തു - ഇങ്കേ
  ഇറന്താരൈ എല്‍ലാം എഴുപ്പു മരുന്തു
  തുന്‍നുമെയ്ച് ചോതി മരുന്തു - അരുട്
  ചോതിയാല്‍ എന്‍നൈത് തുലക്കു മരുന്തു. ഞാന
 • 21. പൊയ്യര്‍ക് കരിതാ മരുന്തു - എന്‍നൈപ്
  പുറത്തും അകത്തും പുണര്‍ന്ത മരുന്തു
  കൈയിറ് കിടൈത്ത മരുന്തു - ചിവ
  കാമക് കൊടിയൈക് കലന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 22. ആണവം തീര്‍ക്കു മരുന്തു - പര
  മാനന്തത് താണ്‍ടവ മാടും മരുന്തു
  മാണവ വണ്‍ണ മരുന്തു - എന്‍നൈ
  വലിയ അഴൈത്തു വളര്‍ക്കു മരുന്തു. ഞാന
 • 23. വാനടു വാന മരുന്തു - എന്‍നൈ
  മാമണി മേടൈമേല്‍ വൈത്ത മരുന്തു
  ഊനം തവിര്‍ത്ത മരുന്തു - കലന്‍
  തുള്‍ളേ ഇനിക്കിന്‍റ ഉണ്‍മൈ മരുന്തു. ഞാന
 • 24. മലൈയിലക് കാന മരുന്തു - എന്‍റന്‍
  മറൈപ്പൈത് തവിര്‍ത്തമെയ് വാഴ്ക്കൈ മരുന്തു
  കലൈനലം കാട്ടു മരുന്തു - എങ്കും
  കണ്‍ണാകിക് കാണും കനത്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 25. അറ്പുത ജോതി മരുന്തു - എല്‍ലാം
  ആകിയന്‍ റാകി അമര്‍ന്ത മരുന്തു
  തറ്പതം തന്ത മരുന്തു - എങ്കും
  താനേതാ നാകിത് തനിത്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 26. തന്‍നൈ അളിത്ത മരുന്തു - എന്‍റും
  ചാകാത നല്‍വരം തന്ത മരുന്തു
  പൊന്‍നടി ഈന്ത മരുന്തു - അരുട്
  പോനകം തന്ത പുനിത മരുന്തു. ഞാന
 • 27. കണ്‍ണുക് കിനിയ മരുന്തു - എന്‍റന്‍
  കൈപ്പൊരു ളാന്തങ്കക് കട്ടി മരുന്തു
  എണ്‍ണുക് കടങ്കാ മരുന്തു - എന്‍നൈ
  ഏതക്കുഴിവിട് ടെടുത്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 28. ചുട്ടപ് പടാത മരുന്തു - എന്‍റന്‍
  തൂക്കമും ചോര്‍വും തൊലൈത്ത മരുന്തു
  എട്ടുതറ് കൊണ്‍ണാ മരുന്തു - നാന്‍
  എട്ടിപ് പിടിക്ക ഇചൈന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 29. ഉന്‍നറ് കരിതാ മരുന്തു - എനക്
  കുള്‍ളും പുറത്തും ഉലാവു മരുന്തു
  തന്‍നന്‍ തനിത്ത മരുന്തു - ചുത്തച്
  ചാക്കിരാ തീതച് ചപേച മരുന്തു. ഞാന
 • 30. ഒന്‍റില്‍ഒന്‍ റാന മരുന്തു - അന്ത
  ഒന്‍റില്‍ ഇരണ്‍ടാകി ഓങ്കു മരുന്തു
  അന്‍റിമൂന്‍ റാന മരുന്തു - നാന്‍
  കാകിഐന്‍ താകി അമര്‍ന്ത മരുന്തു. ഞാന
 • 31. വെളിക്കുള്‍ വെളിയാ മരുന്തു - എല്‍ലാ
  വെളിയും കടന്തു വിളങ്കു മരുന്തു
  ഒളിക്കുള്‍ ഒളിയാ മരുന്തു - എല്‍ലാ
  ഒളിയുംതാ നാകിയ ഉണ്‍മൈ മരുന്തു. ഞാന
 • 32. ആറാറുക് കപ്പാല്‍ മരുന്തു - അതറ്
  കപ്പുറത് തീരാറുക് കപ്പാല്‍ മരുന്തു
  ഈറാതി ഇല്‍ലാ മരുന്തു - എന്‍നൈ
  എല്‍ലാം ചെയച്ചെയ്ത ഇന്‍പ മരുന്തു. ഞാന
 • 33. ആരണത് തോങ്കു മരുന്തു - അരുള്‍
  ആകമ മാകിഅണ്‍ ണിക്കു മരുന്തു
  കാരണം കാട്ടു മരുന്തു - എല്‍ലാം
  കണ്‍ട മരുന്തെന്‍നുള്‍ കൊണ്‍ട മരുന്തു. ഞാന
 • 34. മലമൈന്തു നീക്കു മരുന്തു - പുവി
  വാനണ്‍ട മെല്‍ലാം വളര്‍ക്കു മരുന്തു
  നലമിക് കരുളു മരുന്തു - താനേ
  നാനാകിത് താനാളു നാട്ടു മരുന്തു. ഞാന
 • 35. ഞാന മരുന്തിം മരുന്തു - ചുകം
  നല്‍കിയ ചിറ്ചപാ നാത മരുന്തു.

ஞான மருந்து // ஞான மருந்து