திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഞാന മരുന്തു
ñāṉa maruntu
ജോതിയുള്‍ ജോതി
jōtiyuḷ jōti
Sixth Thirumurai

118. ചിവചിവ ജോതി
sivasiva jōti

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
  പല്‍ലവി
 • 1. ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി - ചിവ
  ചിവചിവ ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി
  ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി.
 • കണ്‍ണികള്‍
 • 2. ചിറ്പര മാംപരഞ് ജോതി - അരുട്
  ചിത്തെല്‍ലാം വല്‍ല ചിതംപര ജോതി
  തറ്പര തത്തുവ ജോതി - എന്‍നൈത്
  താനാക്കിക് കൊണ്‍ട തയാനിതി ജോതി. ചിവചിവ
 • 3. ചിത്തുരു വാംചുയഞ് ജോതി - എല്‍ലാം
  ചെയ്തിട വല്‍ല ചിതംപര ജോതി
  അത്തുവി താനന്ത ജോതി - എന്‍നൈ
  ആട്കൊണ്‍ ടരുളുംചിറ് റംപല ജോതി. ചിവചിവ
 • 4. ചിന്‍മയ മാംപെരുഞ് ജോതി - അരുട്
  ചെല്‍വ മളിക്കും ചിതംപര ജോതി
  തന്‍മയ മായ്നിറൈ ജോതി - എന്‍നൈത്
  തന്തമെയ് ജോതി ചതാനന്ത ജോതി. ചിവചിവ
 • 5. ആതിഈ റില്‍ലാമുറ് ജോതി - അരന്‍
  ആതിയര്‍ തംമൈ അളിത്തപിറ് ജോതി
  ഓതി ഉണര്‍വരും ജോതി - എല്‍ലാ
  ഉയിര്‍കളിന്‍ ഉള്‍ളും ഒളിര്‍കിന്‍റ ജോതി. ചിവചിവ
 • 6. മന്‍നിയ പൊന്‍വണ്‍ണ ജോതി - ചുക
  വണ്‍ണത്ത താംപെരു മാണിക്ക ജോതി
  തുന്‍നിയ വച്ചിര ജോതി - മുത്തു
  ജോതി മരകത ജോതിയുള്‍ ജോതി. ചിവചിവ
 • 7. പാര്‍മുതല്‍ ഐന്തുമാം ജോതി - ഐന്തില്‍
  പക്കമേല്‍ കീഴ്നടുപ് പറ്റിയ ജോതി
  ഓര്‍ഐം പൊറിയുരു ജോതി - പൊറിക്
  കുള്‍ളും പുറത്തും ഒളിര്‍കിന്‍റ ജോതി. ചിവചിവ
 • 8. ഐംപുല മുംതാനാം ജോതി - പുലത്
  തകത്തും പുറത്തു മലര്‍ന്തൊളിര്‍ ജോതി
  പൊയ്ംമയല്‍ പോക്കുംഉള്‍ ജോതി - മറ്റൈപ്
  പൊറിപുലന്‍ ഉള്‍ളും പുറത്തുമാം ജോതി. ചിവചിവ
 • 9. മനമാതി എല്‍ലാമാം ജോതി - അവൈ
  വാഴ അകംപുറം വാഴ്കിന്‍റ ജോതി
  ഇനമാന ഉള്‍ളക ജോതി - ചറ്റും
  ഏറാ തിറങ്കാ തിയക്കുമോര്‍ ജോതി. ചിവചിവ
 • 10. മുക്കുണമു മൂന്‍റാം ജോതി - അവൈ
  മുന്‍പിന്‍ ഇയങ്ക മുടുക്കിയ ജോതി
  എക്കുണത് തുള്‍ളുമാം ജോതി - കുണം
  എല്‍ലാം കടന്തേ ഇലങ്കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 11. പകുതിമൂന്‍ റാകിയ ജോതി - മൂലപ്
  പകുതികള്‍ മൂന്‍റും പടൈത്തരുള്‍ ജോതി
  വികുതി പലവാക്കും ജോതി - ചറ്റും
  വികുതിഒന്‍ റിന്‍റി വിളക്കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 12. കാല മുതറ്കാട്ടും ജോതി - കാല
  കാരണത് തപ്പാല്‍ കടന്തൊളിര്‍ ജോതി
  കോലം പലവാകും ജോതി - ഒന്‍റും
  കുറിക്കപ് പടാച്ചിറ് കുണപ്പെരുഞ് ചോതി. ചിവചിവ
 • 13. തത്തുവം എല്‍ലാമാം ജോതി - അന്തത്
  തത്തുവം എല്‍ലാം തരുവിക്കും ജോതി
  അത്തുവി തപ്പെരുഞ് ജോതി - എല്‍ലാം
  അരുളില്‍ വിളങ്ക അമര്‍ത്തിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 14. ചത്തര്‍കള്‍ എല്‍ലാമാം ജോതി - അവര്‍
  ചത്തികള്‍ എല്‍ലാം തഴൈപ്പിക്കും ജോതി
  മുത്തര്‍ അനുപവ ജോതി - പര
  മുത്തിയാം ജോതിമെയ്ച് ചിത്തിയാം ജോതി. ചിവചിവ
 • 15. ആറന്തത് തേനിറൈ ജോതി - അവൈക്
  കപ്പുറത് തപ്പാലും ആകിയ ജോതി
  വീറും പെരുവെളി ജോതി - മേലും
  വെട്ട വെളിയില്‍ വിളങ്കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 16. പേരരുട് ജോതിയുള്‍ ജോതി - അണ്‍ട
  പിണ്‍ടങ്കള്‍ എല്‍ലാം പിറങ്കിയ ജോതി
  വാരമുറ് റോങ്കിയ ജോതി - മന
  വാക്കുക് കെട്ടാതതോര്‍ മാമണി316 ജോതി. ചിവചിവ
 • 17. ഒന്‍റാന പൂരണ ജോതി - അന്‍പില്‍
  ഒന്‍റാത ഉള്‍ളത്തില്‍ ഒന്‍റാത ജോതി
  എന്‍റാ ഒളിര്‍കിന്‍റ ജോതി - എന്‍നുള്‍
  എന്‍റും വിളങ്കിയ എന്‍നുയിര്‍ ജോതി. ചിവചിവ
 • 18. മെയ്യേമെയ് യാകിയ ജോതി - ചുത്ത
  വേതാന്ത വീട്ടില്‍ വിളങ്കിയ ജോതി
  തുയ്യ ചിവാനന്ത ജോതി - കുരു
  തുരിയത് തലത്തേ തുലങ്കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 19. ചിവമയ മാംചുത്ത ജോതി - ചുത്ത
  ചിത്താന്ത വീട്ടില്‍ ചിറന്തൊളിര്‍ ജോതി
  ഉവമൈയില്‍ ലാപ്പെരുഞ് ചോതി - എന
  തുള്‍ളേ നിരംപി ഒളിര്‍കിന്‍റ ജോതി. ചിവചിവ
 • 20. എന്‍നൈത്താ നാക്കിയ ജോതി - ഇങ്കേ
  ഇറന്താരൈ എല്‍ലാം എഴുപ്പുമോര്‍ ജോതി
  അന്‍നൈക്കു മിക്കരുട് ജോതി - എന്‍നൈ
  ആണ്‍ടമു തംതന്ത ആനന്ത ജോതി. ചിവചിവ
 • 21. ചിത്തം ചിവമാക്കും ജോതി - നാന്‍
  ചെയ്ത തവത്താല്‍ തെരിന്തഉട് ജോതി
  പുത്തമു താകിയ ജോതി - ചുക
  പൂരണ മായ്ഒളിര്‍ കാരണ ജോതി. ചിവചിവ
 • 22. തംപത്തില്‍ ഏറ്റിയ ജോതി - അപ്പാല്‍
  ചാര്‍മണി മേടൈമേല്‍ താന്‍വൈത്ത ജോതി
  വിംപപ് പെരുവെളി ജോതി - അങ്കേ
  വീതിയും വീടും വിളക്കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 23. ചുകമയ മാകിയ ജോതി - എല്‍ലാ
  ജോതിയു മാന ചൊരൂപഉട് ജോതി
  അകമിതന്‍ തീര്‍ത്തരുള്‍ ജോതി - ചച്ചി
  താനന്ത ജോതി ചതാനന്ത ജോതി. ചിവചിവ
 • 24. നിത്ത പരാനന്ത ജോതി - ചുത്ത
  നിരതിച യാനന്ത നിത്തിയ ജോതി
  അത്തുവി താനന്ത ജോതി - എല്‍ലാ
  ആനന്ത വണ്‍ണമും ആകിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 25. പൊയ്യാത പുണ്‍ണിയ ജോതി - എല്‍ലാപ്
  പൊരുളും വിളങ്കപ് പുണര്‍ത്തിയ ജോതി
  നൈയാ തരുള്‍ചെയ്ത ജോതി - ഒരു
  നാനുംതാ നുംഒന്‍റായ് നണ്‍ണിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 26. കണ്‍ണിറ് കലന്തരുള്‍ ജോതി - ഉളക്
  കണ്‍ണുയിര്‍ക് കണ്‍ണരുട് കണ്‍ണുമാം ജോതി
  എണ്‍ണിറ്പ ടാപ്പെരുഞ് ചോതി - നാന്‍
  എണ്‍ണിയ വണ്‍ണം ഇയറ്റിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 27. വിന്തു ഒളിനടു ജോതി - പര
  വിന്തു ഒളിക്കുള്‍ വിളങ്കിയ ജോതി
  നംതുയര്‍ തീര്‍ത്തരുള്‍ ജോതി - പര
  നാതാന്ത നാട്ടുക്കു നായക ജോതി. ചിവചിവ
 • 28. താന്‍അന്‍റി ഒന്‍റിലാ ജോതി - എന്‍നൈത്
  തന്‍മയം ആക്കിയ ചത്തിയ ജോതി
  നാന്‍ഇന്‍റു കണ്‍ടതോര്‍ ജോതി - താനേ
  നാനാകി വാഴ്ന്തിട നല്‍കിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 29. തന്‍നികര്‍ ഇല്‍ലതോര്‍ ജോതി - ചുത്ത
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കം തഴുവിയ ജോതി
  എന്‍നുള്‍ നിറൈന്തമെയ് ജോതി - എന്‍നൈ
  ഈന്‍റൈന്‍ തൊഴില്‍ചെയ്എന്‍ റേവിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 30. അച്ചം തവിര്‍ത്തമെയ് ജോതി - എന്‍നൈ
  ആട്കൊണ്‍ ടരുളിയ അംപല ജോതി
  ഇച്ചൈ എലാംതന്ത ജോതി - ഉയിര്‍ക്
  കിങ്കുമങ് കെന്‍നാമല്‍ എങ്കുമാം ജോതി. ചിവചിവ
 • 31. കാലൈയില്‍ നാന്‍കണ്‍ട ജോതി - എല്‍ലാക്
  കാട്ചിയും നാന്‍കാണക് കാട്ടിയ ജോതി
  ഞാലമും വാനുമാം ജോതി - എന്‍നുള്‍
  നാനാകിത് താനാകി നണ്‍ണിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 32. ഏകാന്ത മാകിയ ജോതി - എന്‍നുള്‍
  എന്‍റും പിരിയാ തിരുക്കിന്‍റ ജോതി
  ചാകാത വരന്തന്ത ജോതി - എന്‍നൈത്
  താനാക്കിക് കൊണ്‍ടതോര്‍ ചത്തിയ ജോതി. ചിവചിവ
 • 33. ചുത്ത ചിവമയ ജോതി - എന്‍നൈ
  ജോതി മണിമുടി ചൂട്ടിയ ജോതി
  ചത്തിയ മാംപെരുഞ് ജോതി - നാനേ
  താനാകി ആളത് തയവുചെയ് ജോതി. ചിവചിവ
 • 34. ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി - ചിവ
  ചിവചിവ ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി
  ചിവചിവ ചിവചിവ ജോതി.

  • 316. മാണിക്ക - ച. മു. ക. പതിപ്പു.

சிவசிவ ஜோதி // சிவசிவ ஜோதி