திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆடேடி பந்து
āṭēṭi pantu
சிவசிவ ஜோதி
sivasiva jōti
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

117. ஞான மருந்து
ñāṉa maruntu