திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஞான மருந்து
ñāṉa maruntu
ஜோதியுள் ஜோதி
jōtiyuḷ jōti
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

118. சிவசிவ ஜோதி
sivasiva jōti