திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவசிவ ஜோதி
sivasiva jōti
அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

119. ஜோதியுள் ஜோதி
jōtiyuḷ jōti