திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुट्पॆरुञ्जोति अकवल्
aruṭperuñjōti akaval
पति विळक्कम्
pati viḷakkam
Sixth Thirumurai

003. अरुट्पॆरुञ्सोति अट्टकम्
aruṭperuñsōti aṭṭakam

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्पॆरु वॆळियिल् अरुट्पॆरु उलकत्
  तरुट्पॆरुन् तलत्तुमेल् निलैयिल्
  अरुट्पॆरुम् पीटत् तरुट्पॆरु वटिविल्
  अरुट्पॆरुन् तिरुविले अमर्न्द
  अरुट्पॆरुम् पतिये अरुट्पॆरु नितिये
  अरुट्पॆरुञ् सित्तिऎऩ् अमुते
  अरुट्पॆरुङ् कळिप्पे अरुट्पॆरुञ् सुकमे
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 2. कुलवुपे रण्टप् पकुतिओर् अऩन्द
  कोटिको टिकळुम्आङ् काङ्के
  निलविय पिण्टप् पकुतिकळ् मुऴुतुम्
  निकऴ्न्दपऱ् पलपॊरुळ् तिरळुम्
  विलकुऱा तकत्तुम् पुऱत्तुमेल् इटत्तुम्
  मॆय्यऱि वाऩन्दम् विळङ्क
  अलकुऱा तॊऴिया ततुवतिल् विळङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 3. कण्मुतल् पॊऱियाल् मऩमुतल् करणक्
  करुविऩाल् पकुतियिऩ् करुवाल्
  ऎण्मुतल् पुरुट तरत्तिऩाल् परत्ताल्
  इसैक्कुम्ओर् परम्पर उणर्वाल्
  विण्मुतल् परैयाल् परापर अऱिवाल्
  विळङ्कुव तरितॆऩ उणर्न्दोर्
  अण्मुतल् तटित्तुप् पटित्तिट ओङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 4. नसैत्तमेल् निलैई तॆऩउणर्न् ताङ्के
  नण्णियुम् कण्णुऱा तन्दो
  तिसैत्तमा मऱैकळ् उयङ्किऩ मयङ्कित्
  तिरुम्पिऩ ऎऩिल्अतऩ् इयलै
  इसैत्तल्ऎङ् ङऩमो ऐयको सिऱितुम्
  इसैत्तिटु वेम्ऎऩ नावै
  असैत्तिटऱ् करितॆऩ् ऱुणर्न्दुळोर् वऴुत्तुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 5. सुत्तवे तान्द मवुऩमो अलतु
  सुत्तसित् तान्दरा सियमो
  नित्तना तान्द निलैअऩु पवमो
  निकऴ्पिऱ मुटिपिऩ्मेल् मुटिपो
  पुत्तमु तऩैय समरसत् ततुवो
  पॊरुळ्इयल् अऱिन्दिलम् ऎऩवे
  अत्तकै उणर्न्दोर् उरैत्तुरैत् तेत्तुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 6. एकमो अऩ्ऱि अऩेकमो ऎऩ्ऱुम्
  इयऱ्कैयो सॆयऱ्कैयो सित्तो
  तेकमो पॊतुवो सिऱप्पतो पॆण्णो
  तिकऴ्न्दिटुम् आणतो अतुवो
  योकमो पिरिवो ऒळियतो वॆळियो
  उरैप्पतॆऱ् ऱोऎऩ उणर्न्दोर्
  आकमो टुरैत्तु वऴुत्तनिऩ् ऱोङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 7. तत्तुवम् अऩैत्तुम् तऩित्तऩि कटन्देम्
  तत्तुवा तीतमेल् निलैयिल्
  सित्तियल् मुऴुतुम् तॆरिन्दऩम् अवैमेल्
  सिवनिलै तॆरिन्दिटस् सॆऩ्ऱेम्
  ऒत्तअन् निलैक्कण् यामुम्ऎम् उणर्वुम्
  ऒरुङ्कुऱक् करैन्दुपो यिऩम्ऎऩ्
  ऱत्तकै उणर्न्दोर् वऴुत्तनिऩ् ऱोङ्कुम्
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 8. ऎङ्कुमाय् विळङ्कुम् सिऱ्सपै इटत्ते
  इतुअतु ऎऩउरैप् परिताय्त्
  तङ्कुम्ओर् इयऱ्कैत् तऩिअऩु पवत्तैत्
  तन्दॆऩैत् तऩ्मयम् आक्किप्
  पॊङ्कुम्आ ऩन्द पोकपोक् कियऩाय्प्
  पुत्तमु तरुत्तिऎऩ् उळत्ते
  अङ्कैयिल् कऩिपोऩ् ऱमर्न्दरुळ् पुरिन्द
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.

அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம் // அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்

No audios found!