திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಎಣ್ಣತ್ ತೇಙ್ಕಲ್
eṇṇat tēṅkal
ಅಟಿಯಾರ್ಪಣಿ ಅರುಳವೇಣ್ಟಲ್
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
Fifth Thirumurai

035. ಕೈಯಟೈ ಮುಟ್ಟಱ್ ಕಿರಙ್ಕಲ್
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಾರ್ಪೂತ್ತ ಕಣ್ಟತ್ ತೊಟುಮೇವು ಮುಕ್ಕಟ್ ಕನಿಕನಿಂದು
  ಸೀರ್ಪೂತ್ ತೊೞುಕುಸೆನ್ ತೇನೇ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ತೆಳ್ಅಮುತೇ
  ಪೇರ್ಪೂತ್ತ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ ನಿನ್ಮುನ್ನರ್ ಏಱ್ಱಿಟಪ್ ಪೇತೈಯನೇನ್
  ಏರ್ಪೂತ್ತ ಒಣ್ಪಳಿ ತಂ11 ಕಾಣ್ ಕಿಲನ್ಅತಱ್ ಕೆನ್ಸೆಯ್ವನೇ.
 • 2. ಕರುಮರುನ್ ತಾಯ ಮಣಿಕಣ್ಟ ನಾಯಕನ್ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಂ
  ಅರುಮರುನ್ ತೇತಣಿ ಕಾಸಲಂ ಮೇವುಂಎನ್ ಆರುಯಿರೇ
  ತಿರುಮರುಙ್ ಕಾರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಮೇ ವಿಯನಿನ್ ತಿರುಮುನ್ನರಾಯ್
  ಒರುಮರುಙ್ ಕೇಱ್ಱಎನ್ ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಕಱ್ಪೂರ ಒಳಿಯಿನುಕ್ಕೇ.
 • 3. ಪಾಲ್ಎಟುತ್ ತೇತ್ತುಂನಱ್ ಪಾಂಪೊಟು ವೇಙ್ಕೈಯುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಟಓರ್
  ಕಾಲ್ಎಟುತ್ ತಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ ಪಿರಾನ್ತಿರುಕ್ ಕಣ್ಮಣಿಯೇ
  ವೇಲ್ಎಟುತ್ ತೋಯ್ತೆನ್ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತಮರ್ ವಿತ್ತಕನಿನ್
  ಪಾಲ್ಎಟುತ್ ತೇಱ್ಱಕ್ ಕಿಟೈಕ್ಕುಙ್ ಕೊಲೋವೆಣ್ ಪಳಿತಂಎಱ್ಕೇ.
 • 4. ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಎನ್ನುಂ ತಿರುಪ್ಪೆಯ ರಾಲ್ಉಲ ಕಂಪುಕೞುಂ
  ತಿಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಏತ್ತುಂ ಸಿವನಾರ್ ಮಕನುಕ್ಕುತ್ ತೆಣ್ಟನ್ಇಟ್ಟ
  ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ ಒನ್ಱಿಂದ ಮೇತಿನಿ ಮಾಯೈಯಿಲ್ ವೀೞ್ವತಱುತ್
  ತೆಣ್ಣಪ್ ಪಟುಂನಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಈಕಇವ್ ವೇೞೈಯಱ್ಕೇ.

  • 11. ಪಳಿತಂ - ಕರ್ಪ್ಪೂರಂ

கையடை முட்டற் கிரங்கல் // கையடை முட்டற் கிரங்கல்