திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
എണ്‍ണത് തേങ്കല്‍
eṇṇat tēṅkal
അടിയാര്‍പണി അരുളവേണ്‍ടല്‍
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
Fifth Thirumurai

035. കൈയടൈ മുട്ടറ് കിരങ്കല്‍
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കാര്‍പൂത്ത കണ്‍ടത് തൊടുമേവു മുക്കട് കനികനിന്തു
  ചീര്‍പൂത് തൊഴുകുചെന്‍ തേനേ തണികൈയില്‍ തെള്‍അമുതേ
  പേര്‍പൂത്ത ഒറ്റിയില്‍ നിന്‍മുന്‍നര്‍ ഏറ്റിടപ് പേതൈയനേന്‍
  ഏര്‍പൂത്ത ഒണ്‍പളി തം11 കാണ്‍ കിലന്‍അതറ് കെന്‍ചെയ്വനേ.
 • 2. കരുമരുന്‍ തായ മണികണ്‍ട നായകന്‍ കണ്‍മണിയാം
  അരുമരുന്‍ തേതണി കാചലം മേവുംഎന്‍ ആരുയിരേ
  തിരുമരുങ് കാര്‍ഒറ്റി യൂര്‍മേ വിയനിന്‍ തിരുമുന്‍നരായ്
  ഒരുമരുങ് കേറ്റഎന്‍ ചെയ്കേന്‍ കറ്പൂര ഒളിയിനുക്കേ.
 • 3. പാല്‍എടുത് തേത്തുംനറ് പാംപൊടു വേങ്കൈയും പാര്‍ത്തിടഓര്‍
  കാല്‍എടുത് തംപലത് താടും പിരാന്‍തിരുക് കണ്‍മണിയേ
  വേല്‍എടുത് തോയ്തെന്‍ തണികാ ചലത്തമര്‍ വിത്തകനിന്‍
  പാല്‍എടുത് തേറ്റക് കിടൈക്കുങ് കൊലോവെണ്‍ പളിതംഎറ്കേ.
 • 4. കണ്‍ണപ്പന്‍ എന്‍നും തിരുപ്പെയ രാല്‍ഉല കംപുകഴും
  തിണ്‍ണപ്പന്‍ ഏത്തും ചിവനാര്‍ മകനുക്കുത് തെണ്‍ടന്‍ഇട്ട
  വിണ്‍ണപ്പം ഒന്‍റിന്ത മേതിനി മായൈയില്‍ വീഴ്വതറുത്
  തെണ്‍ണപ് പടുംനിന്‍ തിരുവരുള്‍ ഈകഇവ് വേഴൈയറ്കേ.

  • 11. പളിതം - കര്‍പ്പൂരം

கையடை முட்டற் கிரங்கல் // கையடை முட்டற் கிரங்கல்