திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఎణ్ణత్ తేఙ్కల్
eṇṇat tēṅkal
అటియార్పణి అరుళవేణ్టల్
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
Fifth Thirumurai

035. కైయటై ముట్టఱ్ కిరఙ్కల్
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal

  కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కార్పూత్త కణ్టత్ తొటుమేవు ముక్కట్ కనికనిందు
  సీర్పూత్ తొళుకుసెన్ తేనే తణికైయిల్ తెళ్అముతే
  పేర్పూత్త ఒఱ్ఱియిల్ నిన్మున్నర్ ఏఱ్ఱిటప్ పేతైయనేన్
  ఏర్పూత్త ఒణ్పళి తం11 కాణ్ కిలన్అతఱ్ కెన్సెయ్వనే.
 • 2. కరుమరున్ తాయ మణికణ్ట నాయకన్ కణ్మణియాం
  అరుమరున్ తేతణి కాసలం మేవుంఎన్ ఆరుయిరే
  తిరుమరుఙ్ కార్ఒఱ్ఱి యూర్మే వియనిన్ తిరుమున్నరాయ్
  ఒరుమరుఙ్ కేఱ్ఱఎన్ సెయ్కేన్ కఱ్పూర ఒళియినుక్కే.
 • 3. పాల్ఎటుత్ తేత్తుంనఱ్ పాంపొటు వేఙ్కైయుం పార్త్తిటఓర్
  కాల్ఎటుత్ తంపలత్ తాటుం పిరాన్తిరుక్ కణ్మణియే
  వేల్ఎటుత్ తోయ్తెన్ తణికా సలత్తమర్ విత్తకనిన్
  పాల్ఎటుత్ తేఱ్ఱక్ కిటైక్కుఙ్ కొలోవెణ్ పళితంఎఱ్కే.
 • 4. కణ్ణప్పన్ ఎన్నుం తిరుప్పెయ రాల్ఉల కంపుకళుం
  తిణ్ణప్పన్ ఏత్తుం సివనార్ మకనుక్కుత్ తెణ్టన్ఇట్ట
  విణ్ణప్పం ఒన్ఱింద మేతిని మాయైయిల్ వీళ్వతఱుత్
  తెణ్ణప్ పటుంనిన్ తిరువరుళ్ ఈకఇవ్ వేళైయఱ్కే.

  • 11. పళితం - కర్ప్పూరం

கையடை முட்டற் கிரங்கல் // கையடை முட்டற் கிரங்கல்