திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕೈಯಟೈ ಮುಟ್ಟಱ್ ಕಿರಙ್ಕಲ್
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
ನಾಳ್ ಅವಂಪಟಾಮೈ ವೇಣ್ಟಲ್
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
Fifth Thirumurai

036. ಅಟಿಯಾರ್ಪಣಿ ಅರುಳವೇಣ್ಟಲ್
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal

  ಕಟ್ಟಳೈಕ್ ಕಲಿತ್ತುಱೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಎಪ್ಪಾ ಲವರುಂ ಇಱೈಞ್ಸುಂ ತಣಿಕೈ ಇರುಂದರುಳ್ಎನ್
  ಅಪ್ಪಾಉನ್ ಪೊನ್ನಟಿಕ್ ಕೆನ್ನೆಞ್ ಸಕಂಇಟ ಮಾಕ್ಕಿಮಿಕ್ಕ
  ವೆಪ್ಪಾನ ನಞ್ಸನ ವಞ್ಸಕರ್ ಪಾಱ್ಸೆಲುಂ ವೆಂದುಯರ್ನೀತ್
  ತಿಪ್ಪಾರಿಲ್ ನಿನ್ಅಟಿ ಯಾರ್ಕ್ಕೇವಲ್ ಸೆಯ್ಯ ಎನಕ್ಕರುಳೇ.
 • 2. ಎಯ್ಯಾ ತರುಳ್ತಣಿ ಕಾಸಲಂ ಮೇವಿಯ ಎನ್ಅರುಮೈ
  ಐಯಾ ನಿನತು ತಿರುವಟಿ ಏತ್ತಿಅನ್ ಱೋಅಯನುಂ
  ಸೆಯ್ಯಾಳ್ ಮರುವುಂ ಪುಯನುಟೈತ್ ತೇವನುಂ ಸೇಣವನುಂ
  ನೈಯಾತ ಆಯುಳುಂ ಸೆಲ್ವಮುಂ ವಣ್ಮೈಯುಂ ನಣ್ಣಿನರೇ.
 • 3. ವಾಳಾರುಙ್ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಮಾಯೈಯೈ ನೀಕ್ಕಿ ಮಲಿಕರಣಕ್
  ಕೋಳಾಕುಂ ವಾತನೈ ನೀತ್ತುಮೆಯ್ಞ್ ಞಾನಕ್ ಕುಱಿಕೊಟುನಿನ್
  ತಾಳಾಕುಂ ನೀೞಲ್ ಅತುಸಾರ್ಂದು ನಿಱ್ಕತ್ ತಕುಂದತಿರು
  ನಾಳಾಕುಂ ನಾಳ್ಎಂದ ನಾಳ್ಅಱಿ ಯೇನ್ತಣಿ ಕಾಸಲನೇ.
 • 4. ಊನ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ಇವ್ವುಟಱ್ ಪೊಯ್ಮೈಯೈತ್ ತೇರ್ತಲ್ ಒೞಿಂದವಮೇ
  ಮಾನ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣಿಯರ್ ಮೈಯಲಿಲ್ ವೀೞುಂ ಮಯಕ್ಕಂಅಱ್ಱೇ
  ತೇನ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ಸೋಲೈತ್ ತಣಿಕಾ ಸಲತ್ತುನ್ ತಿರುಅೞಕೈ
  ನಾನ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ನಾಳ್ಎಂದ ನಾಳ್ಮಯಿಲ್ ಏಱಿಯ ನಾಯಕನೇ.
 • 5. ಎನ್ನೇ ಕುಱೈನಮಕ್ ಕೇೞೈನೆಞ್ ಸೇಮಯಿಲ್ ಏಱಿವರುಂ
  ಮನ್ನೇ ಎನನೆಟು ಮಾಲುಂ ಪಿರಮನುಂ ವಾೞ್ತ್ತಿನಿಱ್ಕುಂ
  ತನ್ನೇರ್ ತಣಿಕೈತ್ ತಟಮಲೈ ವಾೞುಂನಱ್ ಱಂದೈಅರುಳ್
  ಪೊನ್ನೇರ್ ತಿರುವಟಿಪ್ ಪೋತುಕಣ್ ಟಾಯ್ನಂ ಪುಕಲಿಟಮೇ.
 • 6. ಪೇತೈನೆಞ್ ಸೇಎನ್ಱನ್ ಪಿನ್ಪೋನ್ ತಿಟುತಿಇಪ್ ಪೇಯುಲಕ
  ವಾತೈಅಞ್ ಸೇಲ್ಪೊಱಿ ವಾಯ್ಕ್ಕಲಙ್ ಕೇಲ್ಇಱೈ ಯುಂಮಯಙ್ಕೇಲ್
  ಪೋತೈಯೆಞ್ ಸೇಲ್ತಣಿ ಕಾಸಲಂ ಪೋಯ್ಅಪ್ ಪೊರುಪ್ಪಮರ್ಂದ
  ತಾತೈಅಞ್ ಸೇವಟಿಕ್ ಕೀೞ್ಕ್ಕುಟಿ ಯಾಕತ್ ತಯಙ್ಕುವಮೇ.

அடியார்பணி அருளவேண்டல் // அடியார்பணி அருளவேண்டல்