திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കൈയടൈ മുട്ടറ് കിരങ്കല്‍
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
നാള്‍ അവംപടാമൈ വേണ്‍ടല്‍
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
Fifth Thirumurai

036. അടിയാര്‍പണി അരുളവേണ്‍ടല്‍
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal

  കട്ടളൈക് കലിത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. എപ്പാ ലവരും ഇറൈഞ്ചും തണികൈ ഇരുന്തരുള്‍എന്‍
  അപ്പാഉന്‍ പൊന്‍നടിക് കെന്‍നെഞ് ചകംഇട മാക്കിമിക്ക
  വെപ്പാന നഞ്ചന വഞ്ചകര്‍ പാറ്ചെലും വെന്തുയര്‍നീത്
  തിപ്പാരില്‍ നിന്‍അടി യാര്‍ക്കേവല്‍ ചെയ്യ എനക്കരുളേ.
 • 2. എയ്യാ തരുള്‍തണി കാചലം മേവിയ എന്‍അരുമൈ
  ഐയാ നിനതു തിരുവടി ഏത്തിഅന്‍ റോഅയനും
  ചെയ്യാള്‍ മരുവും പുയനുടൈത് തേവനും ചേണവനും
  നൈയാത ആയുളും ചെല്‍വമും വണ്‍മൈയും നണ്‍ണിനരേ.
 • 3. വാളാരുങ് കണ്‍ണിയര്‍ മായൈയൈ നീക്കി മലികരണക്
  കോളാകും വാതനൈ നീത്തുമെയ്ഞ് ഞാനക് കുറികൊടുനിന്‍
  താളാകും നീഴല്‍ അതുചാര്‍ന്തു നിറ്കത് തകുന്തതിരു
  നാളാകും നാള്‍എന്ത നാള്‍അറി യേന്‍തണി കാചലനേ.
 • 4. ഊന്‍പാര്‍ക്കും ഇവ്വുടറ് പൊയ്മൈയൈത് തേര്‍തല്‍ ഒഴിന്തവമേ
  മാന്‍പാര്‍ക്കും കണ്‍ണിയര്‍ മൈയലില്‍ വീഴും മയക്കംഅറ്റേ
  തേന്‍പാര്‍ക്കും ചോലൈത് തണികാ ചലത്തുന്‍ തിരുഅഴകൈ
  നാന്‍പാര്‍ക്കും നാള്‍എന്ത നാള്‍മയില്‍ ഏറിയ നായകനേ.
 • 5. എന്‍നേ കുറൈനമക് കേഴൈനെഞ് ചേമയില്‍ ഏറിവരും
  മന്‍നേ എനനെടു മാലും പിരമനും വാഴ്ത്തിനിറ്കും
  തന്‍നേര്‍ തണികൈത് തടമലൈ വാഴുംനറ് റന്തൈഅരുള്‍
  പൊന്‍നേര്‍ തിരുവടിപ് പോതുകണ്‍ ടായ്നം പുകലിടമേ.
 • 6. പേതൈനെഞ് ചേഎന്‍റന്‍ പിന്‍പോന്‍ തിടുതിഇപ് പേയുലക
  വാതൈഅഞ് ചേല്‍പൊറി വായ്ക്കലങ് കേല്‍ഇറൈ യുംമയങ്കേല്‍
  പോതൈയെഞ് ചേല്‍തണി കാചലം പോയ്അപ് പൊരുപ്പമര്‍ന്ത
  താതൈഅഞ് ചേവടിക് കീഴ്ക്കുടി യാകത് തയങ്കുവമേ.

அடியார்பணி அருளவேண்டல் // அடியார்பணி அருளவேண்டல்