திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
उऱ्ऱ तुरैत्तल्
uṟṟa turaittal
इऩ्पत्तिऱऩ्
iṉpattiṟaṉ
Sixth Thirumurai

091. अऩुपव सित्ति
aṉupava sitti

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अप्पा ऎऩक्कॆय्प्पिल् वैप्पाय् इरुक्किऩ्ऱ आरमुते
  इप्पारिल् ऎऩ्तऩ्ऩै नीये वरुवित् तिसैवुटऩे
  तप्पात तन्दिरम् मन्दिरम् यावैयुम् तन्दुलकिल्
  वॆप्पा ऩतुतविर्त् तैन्दॊऴिल् सॆय्य वितित्तऩैये.
 • 2. वितित्तऩै ऎऩ्ऩैनिऩ् तऩ्मक ऩाक वितित्तुळत्ते
  पतित्तऩै ऎऩ्ऩुट् पतिन्दऩै सिऱ्ऱम् पलनटमुम्
  उतित्तॊळिर् पॊऩ्ऩम् पलनट मुम्ऒरुङ् केऎऩक्के
  कतित्तऴि यामैयुम् इऩ्पमुम् कैवरक् काट्टिऩैये.
 • 3. काट्टिऩै ञाऩ अमुतळित् ताय्नऱ् कऩकसपै
  आट्टिऩै ऎऩ्पक्कम् आक्किऩै मॆय्प्पॊरुळ् अऩ्ऱुवन्दु
  नीट्टिऩै ऎऩ्ऱुम् अऴिया वरन्दन्दु निऩ्सपैयिल्
  कूट्टिऩै नाऩ्मुऩम् सॆय्तवम् याततु कूऱुकवे.
 • 4. कूऱुकन् ताय्सिव कामक् कॊटियैक् कॊटियिल्वॆळ्ळै
  एऱुकन् ताय्ऎऩ्ऩै ईऩ्ऱुकन् ताय्मॆय् इलङ्कुतिरु
  नीऱुकन् ताय्उल कॆल्लाम् तऴैक्क निमिर्सटैमेल्
  आऱुकन् ताय्मऩ्ऱिल् आट्टुकन् ताय्ऎऩ्ऩै आण्टवऩे.
 • 5. आण्टव ऩेतिरु अम्पलत् तेअरु ळाल्इयऱ्ऱुम्
  ताण्टव ऩेऎऩैत् तन्दव ऩेमुऱ्ऱुन् तन्दवऩे
  नीण्टव ऩेउयिर्क् कॆल्लाम् पॊतुविऩिल् निऩ्ऱवऩे
  वेण्ट अऩेक वरङ्कॊटुत् ताट्कॊण्ट मेलवऩे.
 • 6. मेलव ऩेतिरु अम्पलत् ताटल् विळक्कुम्मलर्क्
  कालव ऩेकऩल् कैयव ऩेनुतऱ् कण्णवऩे
  मालवऩ् एत्तुम् सिवकाम सुन्दर वल्लियैओर्
  पालव ऩेऎऩैप् पालकऩ् आक्किय पण्पिऩऩे.
 • 7. वाट्टमॆल् लान्दविर्न् तेऩ्अरुट् पेरॊळि वाय्क्कप्पॆऱ्ऱेऩ्
  कूट्टमॆल् लाम्पुकऴ् अम्पल वाणरैक् कूटप्पॆऱ्ऱेऩ्
  तेट्टमॆल् लाम्वल्ल सित्तिपॆऱ् ऱेऩ्इस् सॆकतलत्ते
  आट्टमॆल् लाम्विळै याटुकिऩ् ऱेऩ्ऎऩक् कार्सरिये.
 • 8. नाऩ्सॆय्त पुण्णियम् यार्सॆय् तऩर्इन्द नाऩिलत्ते
  वाऩ्सॆय्त तेवरुम् काणात काट्सि मकिऴ्न्दुकण्टेऩ्
  ऊऩ्सॆय्त मॆय्युम् उयिरुम् उणर्वुम् ऒळिमयमाक्
  कोऩ्सॆय वेपॆऱ्ऱुक् कॊण्टेऩ्उण् टेऩ्अरुट् कोऩ्अमुते.
 • 9. ऎऩैयाऩ् मतित्तुप् पुकल्किऩ्ऱ तऩ्ऱिः¤ तॆन्दैपिराऩ्
  तऩैयाऩ् मतित्तिङ्कुप् पॆऱ्ऱनल् वाऴ्वतु साऱ्ऱुकिऩ्ऱेऩ्
  विऩैयाऩ् मॆलिन्द मॆलिवैऎल् लाम्विरैन् तेतविर्त्तुत्
  तऩैयाऩ् पुणर्न्दिटस् साका वरत्तैयुम् तन्दऩऩे.
 • 10. सिऱ्ऱम् पलत्तैत् तॆरिन्दुकॊण् टेऩ्ऎम् सिवऩ्अरुळाल्
  कुऱ्ऱम् पलवुम् तविर्न्दुनिऩ् ऱेऩ्ऎण् कुणक्कुऩ्ऱिले
  वॆऱ्ऱम्पल् सॆय्तवर् ऎल्लाम् विरैन्दु विरैन्दुवन्दे
  नऱ्ऱम् पलम्तरु वाय्ऎऩ्किऩ् ऱार्इन्द नाऩिलत्ते.
 • 11. ऒऩ्ऱुकण् टेऩ्तिरु अम्पलत् तेऒळि ओङ्कुकिऩ्ऱ
  नऩ्ऱुकण् टेऩ्उल कॆल्लाम् तऴैक्क नटम्पुरितल्
  इऩ्ऱुकण् टेऩ्ऎऩ्ऱुम् साका वरत्तै ऎऩक्करुळ
  मऩ्ऱुकण् टार्क्किन्द वाऴ्वुळ तॆऩ्ऱु मकिऴ्न्दऩऩे.

அனுபவ சித்தி // அனுபவ சித்தி

No audios found!