திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅಟಿಯಾರ್ಪಣಿ ಅರುಳವೇಣ್ಟಲ್
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
ಅನ್ಪಿಱ್ ಪೇತುಱಲ್
aṉpiṟ pētuṟal
Fifth Thirumurai

037. ನಾಳ್ ಅವಂಪಟಾಮೈ ವೇಣ್ಟಲ್
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕುನ್ಱಮೊತ್ ತಿಲಙ್ಕು ಪಣೈಮುಲೈ ನೆಟುಙ್ಕಣ್
  ಕೋತೈಯರ್ ಪಾಲ್ವಿರೈನ್ ತೋಟಿಸ್
  ಸೆನ್ಱಇಪ್ ಪುಲೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಎನ್ತನಿ ಉಯಿರೇ ಎನ್ನುಟೈಪ್ ಪೊರುಳೇ
  ಎನ್ಉಳತ್ ತಿಣಿತೆೞುಂ ಇನ್ಪೇ
  ಮನ್ಱಲಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ತಣಿಕೈಯಂ ಪೊರುಪ್ಪಿಲ್
  ವಂದಮರ್ನ್ ತರುಳ್ಸೆಯುಂ ಮಣಿಯೇ.
 • 2. ಮಣಿಕ್ಕುೞೈ ಅಟರ್ತ್ತು ಮತರ್ತ್ತವೇಱ್ ಕಣ್ಣಾರ್
  ವಞ್ಸಕ ಮಯಕ್ಕಿನಿಲ್ ಆೞ್ಂದು
  ಕಣಿಕ್ಕರುಂ ತುಯರ್ಕೊಳ್ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಕೞಲಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಕುಣಿಕ್ಕರುಂ ಪೊರುಳೇ ಕುಣಪ್ಪೆರುಙ್ ಕುನ್ಱೇ
  ಕುಱಿಕುಣಙ್ ಕಟಂದತೋರ್ ನೆಱಿಯೇ
  ಎಣಿಕ್ಕರುಂ ಮಾಲುಂ ಅಯನುಂನಿನ್ ಱೇತ್ತುಂ
  ಎಂದೈಯೇ ತಣಿಕೈಎಂ ಇಱೈಯೇ.
 • 3. ಇಱೈಕ್ಕುಳೇ ಉಲಕಂ ಅಟಙ್ಕಲುಂ ಮರುಟ್ಟುಂ
  ಇಲೈನೆಟು ವೇಱ್ಕಣಾರ್ ಅಳಕಸ್
  ಸಿಱೈಕ್ಕುಳೇ ವರುಂದುಂ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಮಱೈಕ್ಕುಳೇ ಮಱೈಂದಂ ಮಱೈಕ್ಕರಿ ತಾಯ
  ವಳ್ಳಲೇ ಉಳ್ಳಕಪ್ ಪೊರುಳೇ
  ಅಱೈಕ್ಕುಳೇ ಮಟವಾರ್ಕ್ ಕನನಟೈ ಪಯಿಱ್ಱುಂ
  ಅಣಿತಿರುತ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಅರೈಸೇ.
 • 4. ಅರೈಮತಿಕ್ ಕುಱೞುಂ ಒಣ್ಣುತಲ್ ವಾಟ್ಕಣ್
  ಅಲರ್ಮುಲೈ ಅಣಙ್ಕನಾರ್ ಅಲ್ಕುಲ್
  ಪುರೈಮತಿತ್ ತುೞಲುಂ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಪೊನ್ನಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಪರೈಮತಿತ್ ತಿಟಞ್ಸೇರ್ ಪರಾಪರಱ್ ಕರುಮೈಪ್
  ಪಾಲನೇ ವೇಲುಟೈ ಯವನೇ
  ವಿರೈಮತಿತ್ ತೋಙ್ಕುಂ ಮಲರ್ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ತಣಿಕೈ
  ವೆಱ್ಪಿನಿಲ್ ಒಳಿರುಂಮೆಯ್ ವಿಳಕ್ಕೇ.
 • 5. ವಿಳಕ್ಕುಱೞ್ ಮಣಿಪ್ಪೂಣ್ ಮೇಲ್ಅಣಿನ್ ತೋಙ್ಕಿ
  ವಿಂಮುಱುಂ ಇಳಮುಲೈ ಮಟವಾರ್
  ಕಳಕ್ಕಿನಿಲ್ ಆೞ್ಂದ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಕೞಲ್ಅಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಅಳಕ್ಕರುಙ್ ಕರುಣೈ ವಾರಿಯೇ ಞಾನ
  ಅಮುತಮೇ ಆನಂದಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ
  ಕಿಳಕ್ಕರುಂ ಪುಕೞ್ಕೊಳ್ ತಣಿಕೈಯಂ ಪೊರುಪ್ಪಿಲ್
  ಕಿಳರ್ಂದರುಳ್ ಪುರಿಯುಂಎನ್ ಕಿಳೈಯೇ.
 • 6. ಕಿಳೈಕ್ಕುಱುಂ ಪಿಣಿಕ್ಕೋರ್ ಉಱೈಯುಳಾಂ ಮಟವಾರ್
  ಕೀೞುಱುಂ ಅಲ್ಕುಲ್ಎನ್ ಕುೞಿವೀೞ್ನ್
  ತಿಳೈಕ್ಕುಂವನ್ ಕೊಟಿಯ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಇಣೈಅಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ವಿಳೈಕ್ಕುಂಆ ನಂದ ವಿಯನ್ತನಿ ವಿತ್ತೇ
  ಮೆಯ್ಅಟಿ ಯವರ್ಉಳ ವಿರುಪ್ಪೇ
  ತಿಳೈಕ್ಕುಂಮಾ ತವತ್ತೋರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯುನ್ ತಣಿಕೈತ್
  ತೆಯ್ವಮೇ ಅರುಟ್ಸೆೞುನ್ ತೇನೇ.
 • 7. ತೇನ್ವೞಿ ಮಲರ್ಪ್ಪೂಙ್ ಕುೞಲ್ತುಟಿ ಇಟೈವೇಲ್
  ತಿಱಲ್ವಿೞಿ ಮಾತರಾರ್ ಪುಣರ್ಪ್ಪಾಂ
  ಕಾನ್ವೞಿ ನಟಕ್ಕುಂ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಕೞಲ್ವೞಿ ನಟತ್ತುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಮಾನ್ವೞಿ ವರುಂಎನ್ ಅಂಮೈಯೈ ವೇಣ್ಟಿ
  ವಣ್ಪುನತ್ ತಟೈಂದಿಟ್ಟ ಮಣಿಯೇ
  ವಾನ್ವೞಿ ಅಟೈಕ್ಕುಂ ಸಿಕರಿಸೂೞ್ ತಣಿಕೈ
  ಮಾಮಲೈ ಅಮರ್ಂದರುಳ್ ಮರುಂದೇ.
 • 8. ಮರುಂದೆನ ಮಯಕ್ಕುಂ ಕುತಲೈಅನ್ ತೀಞ್ಸೊಲ್
  ವಾಣುತಲ್ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಇಟತ್ತಿಲ್
  ಪೊರುಂದೆನ ವಲಿಕ್ಕುಂ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ಪೊನ್ನಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಅರುಂದಿಟಾ ತರುಂದ ಅಟಿಯರುಳ್ ಓಙ್ಕುಂ
  ಆನಂದತ್ ತೇಱಲೇ ಅಮುತೇ
  ಇರುಂದರು ಮುನಿವರ್ ಪುಕೞ್ಸೆಯುಂ ತಣಿಕೈ
  ಇನಿತಮರ್ನ್ ತರುಳಿಯ ಇನ್ಪೇ.
 • 9. ಇನ್ಪಮಱ್ ಱುಱುಕಣ್ ವಿಳೈವಿೞಿ ನಿಲಮಾಂ
  ಏಂದಿೞೈ ಯವರ್ಪುೞುಕ್ ಕುೞಿಯಿಲ್
  ತುನ್ಪಮುಱ್ ಱುೞಲುಂ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ತುಣೈಯಟಿಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಅನ್ಪರ್ಮುಱ್ ಱುಣರ ಅರುಳ್ಸೆಯುಂ ತೇವೇ
  ಅರಿಅಯನ್ ಪಣಿಪೆರಿ ಯವನೇ
  ವನ್ಪತೈ ಅಕಱ್ಱಿ ಮನ್ಪತೈಕ್ ಕರುಳ್ವಾನ್
  ಮಕಿೞ್ಂದುಱುಂ ತಣಿಕೈಯಿನ್ ವಾೞ್ವೇ.
 • 10. ವಾೞುಂಇವ್ ವುಲಕ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯೈ ಮಿಕವುಂ
  ವಲಿತ್ತಿಟುಂ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತಂಪಾಲ್
  ತಾೞುಂಎನ್ ಕೊಟಿಯ ಮನತ್ತಿನೈ ಮೀಟ್ಟುನ್
  ತಾಳ್ಮಲರ್ಕ್ ಕಾಕ್ಕುಂನಾಳ್ ಉಳತೋ
  ಸೂೞುಂನೆಞ್ ಸಿರುಳೈಪ್ ಪೋೞುಂಮೆಯ್ ಒಳಿಯೇ
  ತೋಱ್ಱಂಈ ಱಱ್ಱಸಿಱ್ ಸುಕಮೇ
  ಊೞುಂಉಱ್ ಪವಂಓರ್ ಏೞುಂವಿಟ್ ಟಕಲ
  ಉತವುಸೀರ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಙ್ ಕುನ್ಱೇ.

நாள் அவம்படாமை வேண்டல் // நாள் அவம்படாமை வேண்டல்