திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അടിയാര്‍പണി അരുളവേണ്‍ടല്‍
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
അന്‍പിറ് പേതുറല്‍
aṉpiṟ pētuṟal
Fifth Thirumurai

037. നാള്‍ അവംപടാമൈ വേണ്‍ടല്‍
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയവിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കുന്‍റമൊത് തിലങ്കു പണൈമുലൈ നെടുങ്കണ്‍
  കോതൈയര്‍ പാല്‍വിരൈന്‍ തോടിച്
  ചെന്‍റഇപ് പുലൈയേന്‍ മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  തിരുവടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  എന്‍തനി ഉയിരേ എന്‍നുടൈപ് പൊരുളേ
  എന്‍ഉളത് തിണിതെഴും ഇന്‍പേ
  മന്‍റലം പൊഴില്‍ചൂഴ് തണികൈയം പൊരുപ്പില്‍
  വന്തമര്‍ന്‍ തരുള്‍ചെയും മണിയേ.
 • 2. മണിക്കുഴൈ അടര്‍ത്തു മതര്‍ത്തവേറ് കണ്‍ണാര്‍
  വഞ്ചക മയക്കിനില്‍ ആഴ്ന്തു
  കണിക്കരും തുയര്‍കൊള്‍ മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  കഴലടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  കുണിക്കരും പൊരുളേ കുണപ്പെരുങ് കുന്‍റേ
  കുറികുണങ് കടന്തതോര്‍ നെറിയേ
  എണിക്കരും മാലും അയനുംനിന്‍ റേത്തും
  എന്തൈയേ തണികൈഎം ഇറൈയേ.
 • 3. ഇറൈക്കുളേ ഉലകം അടങ്കലും മരുട്ടും
  ഇലൈനെടു വേറ്കണാര്‍ അളകച്
  ചിറൈക്കുളേ വരുന്തും മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  തിരുവടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  മറൈക്കുളേ മറൈന്തം മറൈക്കരി തായ
  വള്‍ളലേ ഉള്‍ളകപ് പൊരുളേ
  അറൈക്കുളേ മടവാര്‍ക് കനനടൈ പയിറ്റും
  അണിതിരുത് തണികൈവാഴ് അരൈചേ.
 • 4. അരൈമതിക് കുറഴും ഒണ്‍ണുതല്‍ വാട്കണ്‍
  അലര്‍മുലൈ അണങ്കനാര്‍ അല്‍കുല്‍
  പുരൈമതിത് തുഴലും മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  പൊന്‍നടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  പരൈമതിത് തിടഞ്ചേര്‍ പരാപരറ് കരുമൈപ്
  പാലനേ വേലുടൈ യവനേ
  വിരൈമതിത് തോങ്കും മലര്‍പ്പൊഴില്‍ തണികൈ
  വെറ്പിനില്‍ ഒളിരുംമെയ് വിളക്കേ.
 • 5. വിളക്കുറഴ് മണിപ്പൂണ്‍ മേല്‍അണിന്‍ തോങ്കി
  വിംമുറും ഇളമുലൈ മടവാര്‍
  കളക്കിനില്‍ ആഴ്ന്ത മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  കഴല്‍അടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  അളക്കരുങ് കരുണൈ വാരിയേ ഞാന
  അമുതമേ ആനന്തപ് പെരുക്കേ
  കിളക്കരും പുകഴ്കൊള്‍ തണികൈയം പൊരുപ്പില്‍
  കിളര്‍ന്തരുള്‍ പുരിയുംഎന്‍ കിളൈയേ.
 • 6. കിളൈക്കുറും പിണിക്കോര്‍ ഉറൈയുളാം മടവാര്‍
  കീഴുറും അല്‍കുല്‍എന്‍ കുഴിവീഴ്ന്‍
  തിളൈക്കുംവന്‍ കൊടിയ മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  ഇണൈഅടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  വിളൈക്കുംആ നന്ത വിയന്‍തനി വിത്തേ
  മെയ്അടി യവര്‍ഉള വിരുപ്പേ
  തിളൈക്കുംമാ തവത്തോര്‍ക് കരുള്‍ചെയുന്‍ തണികൈത്
  തെയ്വമേ അരുട്ചെഴുന്‍ തേനേ.
 • 7. തേന്‍വഴി മലര്‍പ്പൂങ് കുഴല്‍തുടി ഇടൈവേല്‍
  തിറല്‍വിഴി മാതരാര്‍ പുണര്‍പ്പാം
  കാന്‍വഴി നടക്കും മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  കഴല്‍വഴി നടത്തുംനാള്‍ ഉളതോ
  മാന്‍വഴി വരുംഎന്‍ അംമൈയൈ വേണ്‍ടി
  വണ്‍പുനത് തടൈന്തിട്ട മണിയേ
  വാന്‍വഴി അടൈക്കും ചികരിചൂഴ് തണികൈ
  മാമലൈ അമര്‍ന്തരുള്‍ മരുന്തേ.
 • 8. മരുന്തെന മയക്കും കുതലൈഅന്‍ തീഞ്ചൊല്‍
  വാണുതല്‍ മങ്കൈയര്‍ ഇടത്തില്‍
  പൊരുന്തെന വലിക്കും മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  പൊന്‍നടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  അരുന്തിടാ തരുന്ത അടിയരുള്‍ ഓങ്കും
  ആനന്തത് തേറലേ അമുതേ
  ഇരുന്തരു മുനിവര്‍ പുകഴ്ചെയും തണികൈ
  ഇനിതമര്‍ന്‍ തരുളിയ ഇന്‍പേ.
 • 9. ഇന്‍പമറ് റുറുകണ്‍ വിളൈവിഴി നിലമാം
  ഏന്തിഴൈ യവര്‍പുഴുക് കുഴിയില്‍
  തുന്‍പമുറ് റുഴലും മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  തുണൈയടിക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  അന്‍പര്‍മുറ് റുണര അരുള്‍ചെയും തേവേ
  അരിഅയന്‍ പണിപെരി യവനേ
  വന്‍പതൈ അകറ്റി മന്‍പതൈക് കരുള്‍വാന്‍
  മകിഴ്ന്തുറും തണികൈയിന്‍ വാഴ്വേ.
 • 10. വാഴുംഇവ് വുലക വാഴ്ക്കൈയൈ മികവും
  വലിത്തിടും മങ്കൈയര്‍ തംപാല്‍
  താഴുംഎന്‍ കൊടിയ മനത്തിനൈ മീട്ടുന്‍
  താള്‍മലര്‍ക് കാക്കുംനാള്‍ ഉളതോ
  ചൂഴുംനെഞ് ചിരുളൈപ് പോഴുംമെയ് ഒളിയേ
  തോറ്റംഈ ററ്റചിറ് ചുകമേ
  ഊഴുംഉറ് പവംഓര്‍ ഏഴുംവിട് ടകല
  ഉതവുചീര്‍ അരുട്പെരുങ് കുന്‍റേ.

நாள் அவம்படாமை வேண்டல் // நாள் அவம்படாமை வேண்டல்