திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கையடை முட்டற் கிரங்கல்
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

036. அடியார்பணி அருளவேண்டல்
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal

  கட்டளைக் கலித்துறை
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. எப்பா லவரும் இறைஞ்சும் தணிகை இருந்தருள்என்
  அப்பாஉன் பொன்னடிக் கென்நெஞ் சகம்இட மாக்கிமிக்க
  வெப்பான நஞ்சன வஞ்சகர் பாற்செலும் வெந்துயர்நீத்
  திப்பாரில் நின்அடி யார்க்கேவல் செய்ய எனக்கருளே.
 • 2. எய்யா தருள்தணி காசலம் மேவிய என்அருமை
  ஐயா நினது திருவடி ஏத்திஅன் றோஅயனும்
  செய்யாள் மருவும் புயனுடைத் தேவனும் சேணவனும்
  நையாத ஆயுளும் செல்வமும் வண்மையும் நண்ணினரே.
 • 3. வாளாருங் கண்ணியர் மாயையை நீக்கி மலிகரணக்
  கோளாகும் வாதனை நீத்துமெய்ஞ் ஞானக் குறிகொடுநின்
  தாளாகும் நீழல் அதுசார்ந்து நிற்கத் தகுந்ததிரு
  நாளாகும் நாள்எந்த நாள்அறி யேன்தணி காசலனே.
 • 4. ஊன்பார்க்கும் இவ்வுடற் பொய்மையைத் தேர்தல் ஒழிந்தவமே
  மான்பார்க்கும் கண்ணியர் மையலில் வீழும் மயக்கம்அற்றே
  தேன்பார்க்கும் சோலைத் தணிகா சலத்துன் திருஅழகை
  நான்பார்க்கும் நாள்எந்த நாள்மயில் ஏறிய நாயகனே.
 • 5. என்னே குறைநமக் கேழைநெஞ் சேமயில் ஏறிவரும்
  மன்னே எனநெடு மாலும் பிரமனும் வாழ்த்திநிற்கும்
  தன்னேர் தணிகைத் தடமலை வாழும்நற் றந்தைஅருள்
  பொன்னேர் திருவடிப் போதுகண் டாய்நம் புகலிடமே.
 • 6. பேதைநெஞ் சேஎன்றன் பின்போந் திடுதிஇப் பேயுலக
  வாதைஅஞ் சேல்பொறி வாய்க்கலங் கேல்இறை யும்மயங்கேல்
  போதையெஞ் சேல்தணி காசலம் போய்அப் பொருப்பமர்ந்த
  தாதைஅஞ் சேவடிக் கீழ்க்குடி யாகத் தயங்குவமே.

அடியார்பணி அருளவேண்டல் // அடியார்பணி அருளவேண்டல்