திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கையடை முட்டற் கிரங்கல்
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

036. அடியார்பணி அருளவேண்டல்
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal