திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடியார்பணி அருளவேண்டல்
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal
அன்பிற் பேதுறல்
aṉpiṟ pētuṟal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

037. நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal