திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அற்புதம் அற்புதமே
aṟputam aṟputamē
அக்கச்சி
akkachsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

128. ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி
āṇippoṉṉampalak kāṭsi