திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
ஊதூது சங்கே
ūtūtu saṅkē