திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அக்கச்சி
akkachsi
சின்னம் பிடி
siṉṉam piṭi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

130. ஊதூது சங்கே
ūtūtu saṅkē