திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண்புருவப் பூட்டு
kaṇpuruvap pūṭṭu
அம்பலத்தரசே
ampalattarasē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

133. பிரபஞ்ச வெற்றி
pirapañsa veṟṟi