திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നടു നാടി
naṭu nāṭi
പൊതു നിലൈ അരുള്‍വതു
potu nilai aruḷvatu
Sixth Thirumurai

138. തങ്കുറുവംപു
taṅkuṟuvampu

  ചിന്തു
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തംകുറുവംപു മങ്കനിരംപു ചങ്കംഇയംപും നംകൊഴുകൊംപു
  ചങ്കരചംപു ചങ്കരചംപു ചങ്കരചംപു ചങ്കരചംപു.
 • 2. ചന്തംഇയന്‍റു അന്തണര്‍നന്‍റു ചന്തതംനിന്‍റു വന്തനംഎന്‍റു
  ചന്തിചെയ്മന്‍റു മന്തിരംഒന്‍റു ചങ്കരചംപു ചങ്കരചംപു.
 • 3. നനന്തലൈവീതി നടന്തിടുചാതി നലംകൊളുംആതി നടംപുരിനീതി
  തിനങ്കലൈഓതി ചിവംതരുംഓതി ചിതംപരജോതി ചിതംപരജോതി.
 • 4. നകപ്പെരുഞ്ചോതി ചുകപ്പെരുഞ്ചോതി
  നവപ്പെരുഞ്ചോതി ചിവപ്പെരുഞ്ചോതി
  അകപ്പെരുഞ്ചോതി നടപ്പെരുഞ്ചോതി
  അരുട്പെരുഞ് ചോതി അരുട്പെരുഞ് ചോതി.
 • 5. ഉമൈക്കൊരുപാതി കൊടുത്തരുള്‍നീതി ഉവപ്പുറുവേതി നവപ്പെരുവാതി
  അമൈത്തിടുപൂതി അകത്തിടുംആതി അരുട്ചിവജോതി അരുട്ചിവജോതി.
 • 6. ഓതഅടങ് കാതുമടങ് കാതുതൊടങ് കാതു
  ഓകൈഒടുങ് കാതുതടുങ് കാതുനടുങ് കാതു
  ചൂതമലങ് കാതുവിലങ് കാതുകലങ് കാതു
  ജോതിപരഞ് ജോതിചുയഞ് ജോതിപെരുഞ് ജോതി.
 • 7. ഏതമുയങ് കാതുകയങ് കാതുമയങ് കാതു
  ഏറിഇറങ് കാതുഉറങ് കാതുകറങ് കാതു
  ചൂതമിണങ് കാതുപിണങ് കാതുവണങ് കാതു
  ജോതിപരഞ് ജോതിചുയഞ് ജോതിപെരുഞ് ജോതി.
 • 8. അകരചപാപതി ചികരചപാപതി അനകചപാപതി കനകചപാപതി
  മകരചപാപതി ഉകരചപാപതി വരതചപാപതി ചരതചപാപതി.
 • 9. അമലചപാപതി അപയചപാപതി അമുതചപാപതി അകിലചപാപതി
  നിമലചപാപതി നിപുണചപാപതി നിലയചപാപതി നിപിടചപാപതി.
 • 10. പരമനടംചിവ ചിതംപരനടമേ പതിനടംചിവ ചപാപതിനടമേ
  തിരുനടനംപര കുരുനടമേ ചിവനടംഅംപര നവനടമേ.
 • 11. അംപലത്തൊരുനടം ഉരുനടമേ അരുനടം ഒരുനടം തിരുനടമേ
  എംപലത്തൊരുനടം പെരുനടമേ ഇതന്‍പരത്തിടുനടം കുരുനടമേ.
 • 12. അഞ്ചോടഞ്ചവൈ ഏലാതേ അങ്കോടിങ്കെനല്‍ ആകാതേ
  അന്തോവെന്തുയര്‍ ചേരാതേ അഞ്ചോകഞ്ചുകം ഓവാതേ
  തഞ്ചോപംകൊലൈ ചാരാതേ ചന്തോടംചിവ മാംഈതേ
  ചംപോചങ്കര മാതേവാ ചംപോചങ്കര മാതേവാ.
 • 13. എന്തായ് എന്‍റിടില്‍ ഇന്താ നംപതം എന്‍റീ യുംപര മന്‍റാ ടുംപത
  എന്‍റോ ടിന്തന നന്‍റാ മങ്കണ വെങ്കോ മങ്കള വെഞ്ചാ നെഞ്ചക
  ചന്തേ കങ്കെട നന്താ മന്തിര ചന്തോ ടംപെറ വന്താ ളന്തണ
  ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര.
 • 14. നഞ്ചോ എന്‍റിടു നങ്കോ പങ്കെട നന്‍റേ തന്തനൈ നന്താ മന്തണ
  നംപാ നെഞ്ചില്‍ നിരംപാ നംപര നംപാ നംപതി യംപാ തംപതി
  തഞ്ചോ വെന്‍റവര്‍ തഞ്ചോ പന്തെറു തന്താ വന്തന നുന്താള്‍ തന്തിടു
  ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര ചംപോ ചങ്കര.
 • 15. പൊതുനിലൈ അരുള്‍വതു പൊതുവിനില്‍ നിറൈവതു
  പൊതുനലം ഉടൈയതു പൊതുനടം ഇടുവതു
  അതുപരം അതുപതി അതുപൊരുള്‍ അതുചിവം
  അരഅര അരഅര അരഅര അരഅര.
 • 16. നവനിലൈ തരുവതു നവവടി വുറുവതു
  നവവെളി നടുവതു നവനവ നവമതു
  ചിവമെനും അതുപതം അതുകതി അതുപൊരുള്‍
  ചിവചിവ ചിവചിവ ചിവചിവ ചിവചിവ.
 • 17. ചന്തിര തരചിര ചുന്തര ചുരവര
  തന്തിര നവപത മന്തിര പുരനട
  ചങ്കര ചിവചിവ ചങ്കര ചിവചിവ
  ചങ്കര ചിവചിവ ചങ്കര ചിവചിവ.
 • 18. വാനചിറ്കന മന്തിരതന്തിര വാതചിറ്കുണ മന്തണവന്തണ
  വാരചറ്ചന വന്തിതചിന്തിത വാമഅറ്പുത മങ്കലൈമങ്കല
  ഞാനചിറ്ചുക ചങ്കരകങ്കര ഞായചറ്കുണ വങ്കണഅങ്കണ
  നാതചിറ്പര വംപരനംപര നാതതറ്പര വിംപചിതംപര.
 • 19. പാരതത്തുവ പഞ്ചകരഞ്ചക പാതചത്തുവ ചങ്കജപങ്കജ
  പാലനിത്തിയ വംപകനംപക പാചപുത്തക പണ്‍ടിതകണ്‍ടിത
  നാരവിത്തക ചങ്കിതവിങ്കിത നാടകത്തവ നംപതിനങ്കതി
  നാതചിറ്പര നംപരഅംപര നാതതറ്പര വിംപചിതംപര.
 • 20. പതനംപുറു പവര്‍ഇങ്കുറു പവചങ്കടം അറനിന്‍റിടു
  പരമംപൊതു നടംഎന്‍തന തുളംനംപുറ അരുള്‍അംപര
  ചിതകുഞ്ചിത പതരഞ്ചിത ചിവചുന്തര ചിവമന്തിര
  ചിവചങ്കര ചിവചങ്കര ചിവചങ്കര ചിവചങ്കര.
 • 21. കലകന്തരും അവലംപന കതിനംപല നിതമും
  കനകന്തരു മണിമന്‍റുറു കതിതന്തരുള്‍ ഉടലഞ്
  ചലചന്തിരന്‍ എനനിന്‍റവര്‍ തഴുവുംപത ചരണം
  ചരണംപതി ചരണംചിവ ചരണംകുരു ചരണം.
 • 22. എനതെന്‍പതും നിനതെന്‍പതും ഇതുഎന്‍റുണര്‍ തരുണം
  ഇനംഒന്‍റതു പിറിതന്‍റെന ഇചൈകിന്‍റതു പരമം
  തനതെന്‍പതു മനതെന്‍പതു ജകമെന്‍റനൈ ചരണം
  ചരണംപതി ചരണംചിവ ചരണംകുരു ചരണം.

சம்போ சங்கர // தங்குறுவம்பு