திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಾಳ್ ಅವಂಪಟಾಮೈ ವೇಣ್ಟಲ್
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
ಕೂಟಲ್ ವಿೞೈತಲ್
kūṭal viḻaital
Fifth Thirumurai

038. ಅನ್ಪಿಱ್ ಪೇತುಱಲ್
aṉpiṟ pētuṟal

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮೂಟರ್ಕಳ್ ತಮಕ್ಕುಳ್ ಮುಱ್ಪಟುಙ್ ಕೊಟಿಯ
  ಮುಱಿಯನೇನ್ ತನಕ್ಕುನಿನ್ ಅಟಿಯಾಂ
  ಏಟವಿೞ್ ಕಮಲತ್ ತಿರುನಱ ವರುಂದ
  ಎನ್ಱುಕೊಲ್ ಅರುಳ್ಪುರಿನ್ ತಿಟುವಾಯ್
  ಆಟರ ವಣಿಂದೇ ಅಂಪಲತ್ ತಾಟುಂ
  ಐಯರುಕ್ ಕೊರುತವಪ್ ಪೇಱೇ
  ಕೋಟಣಿ ತರುಕ್ಕಳ್ ಕುಲವುಂನಱ್ ಱಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ
 • 2. ಕಱ್ಱವರ್ ಪುಕೞ್ನಿನ್ ತಿರುವಟಿ ಮಲರೈಕ್
  ಕಟೈಯನೇನ್ ಮುಟಿಮಿಸೈ ಅಮರ್ತ್ತಿ
  ಉಱ್ಱಇವ್ ವುಲಕ ಮಯಕ್ಕಱ ಮೆಯ್ಮೈ
  ಉಣರ್ತ್ತುಂನಾಳ್ ಎಂದನಾಳ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ನಱ್ಱವರ್ ಉಣರುಂ ಪರಸಿವತ್ ತೆೞುಂದ
  ನಲ್ಅರುಟ್ ಸೋತಿಯೇ ನವೈತೀರ್
  ಕೊಱ್ಱವೇಲ್ ಉಕಂದ ಕುಮರನೇ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 3. ಞಾಲವಾೞ್ ವೆನುಂಪುನ್ ಮಲಮಿಸೈನ್ ತುೞಲುಂ
  ನಾಯಿನುಂ ಕಟೈಯಇನ್ ನಾಯ್ಕ್ಕುನ್
  ಸೀಲವಾೞ್ ವಳಿಕ್ಕುಂ ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಮಲತ್
  ತೇನ್ತರು ನಾಳುಂಒನ್ ಱುಣ್ಟೋ
  ಆಲವಾಯ್ ಉಕಂದ ಒರುಸಿವ ತರುವಿಲ್
  ಅರುಳ್ಪೞುತ್ ತಳಿಂದಸೆಙ್ ಕನಿಯೇ
  ಕೋಲವಾ ನವರ್ಕಳ್ ಪುಕೞ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 4. ಪವಂಎನುಙ್ ಕಟಱ್ಕುಳ್ ವೀೞ್ಂದುೞನ್ ಱೇಙ್ಕುಂ
  ಪಾವಿಯೇನ್ ತನ್ಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಙ್
  ಕೆವೈಯುಂನಾ ಟಾಮಲ್ ಎನ್ನಟಿ ನಿೞಱ್ಕೀೞ್
  ಇರುಂದಿಟೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪತೆನ್ ನಾಳೋ
  ಸಿವಂಎನುಂ ತರುಮಕ್ ಕಟಲ್ಅಕತ್ ತೆೞುಂದ
  ತೆಳ್ಳಿಯ ಅಮುತಮೇ ತೇನೇ
  ಕುವಿಮುಲೈ ವಲ್ಲಿಕ್ ಕೊಟಿಯೊಟುನ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 5. ಮುಲೈಮುಕಙ್ ಕಾಟ್ಟಿ ಮಯಕ್ಕಿಟುಂ ಕೊಟಿಯಾರ್
  ಮುನ್ಪುೞನ್ ಱೇಙ್ಕುಂಇವ್ ಎಳಿಯೇನ್
  ನಿಲೈಮುಕಙ್ ಕಾಟ್ಟುಂ ನಿನ್ತಿರುಪ್ ಪಾತ
  ನೀೞಲ್ವನ್ ತಟೈಯುಂನಾಳ್ ಎನ್ಱೋ
  ಮಲೈಮುಕಂ ಕುೞೈಯ ವಳೈತ್ತಿಟುಂ ತೆಯ್ವ
  ಮಣಿಮಕಿೞ್ ಕಣ್ಣಿನುಳ್ ಮಣಿಯೇ
  ಕೊಲೈಮುಕಂ ಸೆಲ್ಲಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುನ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 6. ವರುಪಯನ್ ಅಱಿಯಾ ತುೞನ್ಱಿಟುಂ ಏೞೈ
  ಮತಿಯಿನೇನ್ ಉಯ್ಂದಿಟುಂ ವಣ್ಣಂ
  ಒರುವರುಂ ನಿನತು ತಿರುವಟಿಪ್ ಪುಕೞೈ
  ಉನ್ನುಂನಾಳ್ ಎಂದನಾಳ್ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅರುವುರು ಆಕುಂ ಸಿವಪಿರಾನ್ ಅಳಿತ್ತ
  ಅರುಂಪೆಱಲ್ ಸೆಲ್ವಮೇ ಅಮುತೇ
  ಕುರುವುರು ಆಕಿ ಅರುಳ್ತರುಂ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 7. ಅೞಿತರುಂ ಉಲಕ ವಾೞ್ವಿನೈ ಮೆಯ್ಯೆನ್
  ಱಲೈಂದಿಟುಂ ಪಾವಿಯೇನ್ ಇಯಱ್ಱುಂ
  ಪೞಿತರುಂ ಪಿೞೈಯೈ ಎಣ್ಣುಱೇಲ್ ಇನ್ಱು
  ಪಾತುಕಾತ್ ತಳಿಪ್ಪತುನ್ ಪರಮೇ
  ಮೊೞಿತರುಂ ಮುಕ್ಕಟ್ ಸೆಙ್ಕರುಂ ಪೀನ್ಱ
  ಮುತ್ತಮೇ ಮುಕ್ತಿಯಿನ್ ಮುತಲೇ
  ಕೊೞಿತರುಂ ಅರುವಿ ಪೊೞಿತರುನ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 8. ನಿನ್ನಿಲೈ ಅಱಿಯಾ ವಞ್ಸಕರ್ ಇಟತ್ತಿಲ್
  ನಿನ್ಱುನಿನ್ ಱಲೈತರುಂ ಎಳಿಯೇನ್
  ತನ್ನಿಲೈ ಅಱಿಂದುಂ ಐಯಕೋ ಇನ್ನುಂ
  ತಯೈಇಲಾ ತಿರುಂದನೈ ಎನ್ನೇ
  ಪೊನ್ನಿಲೈಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ ನಟಞ್ಸೆಯುಂ ಪವಳಪ್
  ಪೊರುಪ್ಪಿನುಳ್ ಮಲರ್ಂದಿಟುಂ ಪೂವೇ
  ಕೊಲ್ನಿಲೈ ವೇಲ್ಕೈಕ್ ಕೊಳುಂತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 9. ಪಾಟಿನಿನ್ ತಿರುಸ್ಸೀರ್ ಪುಕೞ್ಂದಿಟಾಕ್ ಕೊಟಿಯ
  ಪತಕರ್ಪಾಲ್ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ಸೆನ್ಱೇ
  ವಾಟಿನಿನ್ ಱೇಙ್ಕುಂ ಏೞೈಯೇನ್ ನೆಞ್ಸ
  ವಾಟ್ಟಂಇಙ್ ಕಱಿಂದಿಲೈ ಎನ್ನೇ
  ಆಟಿನೀ ಱಾಟಿ ಅರುಳ್ಸೆಯುಂ ಪರಮನ್
  ಅಕಂಮಕಿೞ್ ಅರುಂಪೆಱಲ್ ಮರುಂದೇ
  ಕೋಟಿಲಙ್ ಕುಯರ್ವಾನ್ ಅಣಿತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 10. ವನ್ಪೊಟು ಸೆರುಕ್ಕುಂ ವಞ್ಸರ್ಪಾಲ್ ಅಲೈಯಾ
  ವಣ್ಣಂಇನ್ ಱರುಳ್ಸೆಯಾಯ್ ಎನ್ನಿಲ್
  ತುನ್ಪೊಟು ಮೆಲಿವೇನ್ ನಿನ್ತಿರು ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್
  ತುಣೈಅನ್ಱಿತ್ ತುಣೈಒನ್ಱುಂ ಕಾಣೇನ್
  ಅನ್ಪೊಟುಂ ಪರಮನ್ ಉಮೈಕೈಯಿಲ್ ಕೊಟುಕ್ಕ
  ಅಕಮಕಿೞ್ನ್ ತಣೈಕ್ಕುಂಆರ್ ಅಮುತೇ
  ಕೊನ್ಪೆಱುಂ ಇಲೈವೇಲ್ ಕರತ್ತೊಟುಂ ತಣಿಕೈಕ್
  ಕುನ್ಱಮರ್ನ್ ತಿಟುಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.

அன்பிற் பேதுறல் // அன்பிற் பேதுறல்